Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Baranya Megyei Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(C-273/11. sz. ügy)

(Héa - 2006/112/EK irányelv - A 138. cikk (1) bekezdése - Az olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amelyet a vevő azon kötelezettsége jellemez, hogy biztosítsa azon termék elszállítását, amellyel a felrakodás pillanatától tulajdonosként rendelkezik - Az eladó annak bizonyítására vonatkozó kötelezettsége, hogy a termék ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét - A vevő héa-azonosítószámának visszamenőleges hatállyal történő törlése)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Baranya Megyei Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Mecsek-Gabona Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Baranya Megyei Bíróság - A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 138. cikke (1) bekezdésének értelmezése - Olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amely esetében a termék tulajdonjoga a szállítóeszközre történő felrakodással egyidejűleg átszáll a vevőre, és a vevőt terheli a szállítás kötelezettsége - Az adóalany annak bizonyítására vonatkozó kötelezettsége, hogy a terméket egy másik tagállamba szállították, és e szállítás következtében a termék fizikailag elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállamot

Rendelkező rész

A 2010. december 7-i 2010/88/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 138. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, megtagadják az eladótól a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességét, feltéve, hogy objektív körülmények alapján bizonyítást nyer, hogy ez utóbbi nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének, illetve hogy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az általa teljesített ügylettel a vevő által elkövetett adócsaláshoz járul hozzá, és nem tett meg minden tőle telhető ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az e csalásban való részvételt.

A Közösségen belüli termékértékesítésnek a 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 138. cikkének (1) bekezdése szerinti adómentessége nem tagadható meg az eladótól pusztán azzal az indokkal, hogy egy másik tagállam adóhatósága jóllehet a termékértékesítést követően, de az ezen értékesítést megelőző időpontra visszamenőleges hatállyal törölte a vevő héa-azonosítószámát.

____________

1 - HL C 269., 2011.9.10.