Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Baranya Megyei Bíróság - Ungern) - Mecsek-Gabona Kft mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Mål C-273/11)()

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 138.1 - Villkor för undantag för en gemenskapsintern transaktion som karakteriseras av att förvärvaren är skyldig att ombesörja transporten av varan som denne får förfoga över såsom ägare från det att den lastas - Skyldighet för säljaren att styrka att varan fysiskt har lämnat den medlemsstat från vilken den har levererats - Strykning, med retroaktiv verkan, av förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Baranya Megyei Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mecsek-Gabona Kft

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Baranya Megyei Bíróság - Tolkning av artikel 138.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) - Villkor för undantag för en gemenskapsintern transaktion som karakteriseras av att förvärvaren är skyldig att ombesörja transporten av varan som denne får förfoga över såsom ägare från det att den lastas - Skyldighet för den beskattningsbara personen att styrka att varan har transporterats till en annan medlemsstat och till följd av denna transport fysiskt har lämnat den medlemsstat från vilken den har levererats

Domslut

1)    Artikel 138.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010, ska tolkas på så sätt att den, under de omständigheter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, inte utgör hinder för att säljaren nekas rätt till undantag för en gemenskapsintern leverans, under förutsättning att det fastställs mot bakgrund av objektiva omständigheter att säljaren inte har uppfyllt sina bevisskyldigheter eller att säljaren kände till eller borde ha känt till att transaktionen som denne utförde var inblandad i ett skatteundandragande som förvärvaren gjorde sig skyldig till och att säljaren inte vidtog alla åtgärder som rimligen kunde krävas av denne för att undvika att bli inblandad i detta skatteundandragande.

2)    Undantag för en gemenskapsintern leverans i den mening som avses i artikel 138.1 i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/88, kan inte nekas säljaren av det enda skälet att skattemyndigheten i en annan medlemsstat efter leveransen av varan har strukit förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt med retroaktiv verkan från ett datum före denna leverans.

____________

1 - ) EUT C 269, 10.09.2011.