Language of document : ECLI:EU:C:2012:547

Lieta C‑273/11

Mecsek-Gabona Kft

pret

Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Baranya Megyei Bíróság lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

PVN – Direktīva 2006/112/EK – 138. panta 1. punkts – Nosacījumi tāda darījuma Kopienas iekšienē atbrīvošanai no nodokļa, ko raksturo pircēja pienākums nodrošināt preces, ar kuru viņš, sākot no tās iekraušanas brīža, var rīkoties kā īpašnieks, transportēšanu – Pārdevēja pienākums pierādīt, ka prece faktiski ir izvesta no piegādes dalībvalsts teritorijas – Pircēja PVN reģistrācijas numura izslēgšana no reģistra ar atpakaļejošu spēku

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 6. septembra spriedums

1.        Tiesību aktu saskaņošana nodokļu jomā – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Piegādes Kopienas iekšienē atbrīvošana no nodokļa – Nodokļu atbrīvojuma atteikums pārdevējam – Pieļaujamība – Nosacījumi

(Padomes Direktīvas 2006/112 138. panta 1. punkts)

2.        Tiesību aktu nodokļu jomā saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Piegādes Kopienas iekšienē atbrīvošana no nodokļa – Pircēja pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numura izslēgšana no reģistra ar atpakaļejošu spēku – Ietekmes uz tiesībām uz atbrīvojumu neesamība

(Padomes Direktīvas 2006/112 138. panta 1. punkts)

1.        Apstākļos, kad, pirmkārt, tiesības rīkoties ar preci kā tās īpašniekam minētās dalībvalsts teritorijā tiek nodotas pircējam, kurš ir reģistrēts citā dalībvalstī, kuram darījuma veikšanas brīdī šajā citā dalībvalstī ir pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs un kurš ir atbildīgs par minētās preces transportēšanu līdz tās galamērķim, un, otrkārt, kad pārdevējs pārliecinās, ka ārvalstīs reģistrētas kravas automašīnas preci aizved no viņa noliktavas un viņa rīcībā ir CMR (Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu) preču pavadzīmes, kuras pircējs ir nosūtījis no galamērķa dalībvalsts kā pierādījumu, ka preces ir transportētas ārpus pārdevēja dalībvalsts, Direktīvas 2006/112 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Direktīvu 2010/88, 138. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas pieļauj, ka pārdevējam tiek atteiktas tiesības izmantot piegādes Kopienas iekšienē atbrīvošanu no nodokļa ar nosacījumu, ka, ņemot vērā objektīvus apstākļus, ir pierādīts, ka pārdevējs nav izpildījis savus pienākumus attiecībā uz pierādījumu par to, ka viņš zināja vai viņam vajadzēja zināt, ka viņa veiktais darījums bija iesaistīts krāpšanā, kuru veica pircējs, un ka pārdevējs nav veicis visus saprātīgos pasākumus, kas bija viņa spēkos, lai izvairītos no savas dalības šajā krāpšanā.

(sal. ar 28. un 55. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Piegādes Kopienas iekšienē atbrīvošana no nodokļa Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2010/88, 138. panta 1. punkta izpratnē pārdevējam nevar tikt atteikta tikai tādēļ, ka citas dalībvalsts nodokļu administrācija ir izslēgusi no reģistra pircēja pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numuru un, lai gan atcelšana ir notikusi pēc preču piegādes, tā ar atpakaļejošu spēku ir stājusies spēkā datumā pirms šīs piegādes. Ņemot vērā, ka kompetentajai valsts iestādei ir pienākums pārbaudīt nodokļa maksātāja statusu pirms pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numura izsniegšanas, iespējams pārkāpums, kas ietekmē šo reģistrāciju, nevar liegt saimnieciskās darbības subjektam, kurš ir pamatojies uz minētajā reģistrā iekļautiem datiem, atbrīvojumu no nodokļa, uz kuru viņam ir tiesības.

(sal. ar 63. un 65. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)