Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Bruxelles (Belgie) dne 9. dubna 2021 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale v. Infrabel SA

(Věc C-229/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Odpůrkyně: Infrabel SA

Další účastníci řízení: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Předběžná otázka

Pokud je vnitrozemský přístav, který patří do hlavní sítě, již propojen se silniční a železniční sítí, ukládá článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU1 , vykládaný samostatně nebo ve spojení s dalšími ustanoveními tohoto nařízení, povinnost zachovat a udržovat obě tato spojení nebo povinnost upustit od zrušení – byť jen jeho nedostatečnou údržbou – jednoho z těchto spojení?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 348, s. 1.