Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 9 kwietnia 2021 r. – Port de Bruxelles / Infrabel SA i Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

(Sprawa C-229/21)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d’appel de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący apelację: Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Druga strona postępowania: Infrabel SA

Pozostałe strony postępowania: Région de Bruxelles-Capitale, Port de Bruxelles, Lineas SA

Pytanie prejudycjalne

Czy w przypadku, gdy port śródlądowy, który należy do sieci bazowej, jest już połączony z drogami i siecią kolejową, art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję 661/2010/UE1 , rozpatrywany samodzielnie lub w związku z innymi przepisami tego rozporządzenia, nakłada obowiązek zachowania i utrzymywania tych dwóch połączeń, czy też powstrzymania się od usunięcia jednego z nich, choćby w wyniku braku jego utrzymywania?

____________

1 Dz.U. 2013, L 348, s. 1.