Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 9 april 2021 – Le Port de Bruxelles mot Infrabel SA och Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

(Mål C-229/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Motpart: Infrabel SA

Övrig part i målet : Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Tolkningsfrågor

Om en inlandshamn – som hör till stomnätet – redan är förbunden med vägar och järnvägsnätet, ska då artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU,1 ensam eller i förening med andra bestämmelser i förordningen, anses medföra en skyldighet att bibehålla och underhålla dessa två förbindelser eller en skyldighet att avstå från att lägga ner den ena förbindelsen, även om det sker genom bristande underhåll?

____________

1 EUT L 348, 2013, s. 1.