Language of document :

A Törvényszék (kibővített második tanács) T-9/19. sz., ClientEarth kontra EBB ügyben 2021. január 27-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2021. április 6-án benyújtott fellebbezés

(C-223/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: F. Blanc és G. Gattinara meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: ClientEarth, Európai Beruházási Bank (EBB)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a ClientEarth-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a fellebbezésének alátámasztása érdekében három jogalapra hivatkozik.

Az összhangban álló értelmezés elvének az Aarhusi Egyezmény tekintetében való alkalmazása, valamint az Aarhusi Egyezmény 2. és 9. cikkének értelmezése során elkövetett téves jogalkalmazás (ezen első jogalap a megtámadott ítélet 107. és 125–126. pontjára vonatkozik).

Az aarhusi rendelet1 2. cikke (1) bekezdésének az „igazgatási aktus” fogalmával kapcsolatos g) pontjának értelmezése során elkövetett téves jogalkalmazás; e jogalap három részre oszlik:

–    téves jogalkalmazás a „jogszabályoknak” az aarhusi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában szereplő fogalmának értelmezése során (a második jogalap e része a megtámadott ítélet 121–124. pontjára vonatkozik);

–    téves jogalkalmazás az aarhusi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett „egyedi hatállyal bíró intézkedésˮ fogalmának értelmezése során (a második jogalap e része a megtámadott ítélet 126–142. pontjára vonatkozik);

–    téves jogalkalmazás az ugyanezen rendelkezésben szereplő „jogilag kötelező és külső hatály” kifejezés értelmezése során (a második jogalap e része a megtámadott ítélet 149–173. pontjára vonatkozik).

Az EUMSZ 271. cikk c) pontjának megsértése (e fellebbezési jogalap a megtámadott ítélet 89–92., 150–152. és 169–171. pontjára vonatkozik).

____________

1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 264., 13. o.)