Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2021. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – „HA.EN.” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

(predmet C-227/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „HA.EN.” UAB

Tuženik: Valstybinė mokesčių inspekcija

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , u vezi s načelom fiskalne neutralnosti, tumačiti na način da zabranjuje ili na način da ne zabranjuje praksu nacionalnih tijela prema kojoj se poreznom obvezniku uskraćuje pravo na odbitak ulaznog PDV-a ako je taj porezni obveznik prilikom nabave nekretnine znao (ili trebao znati) da dobavljač zbog svoje insolventnosti neće uplatiti (ili neće moći uplatiti) izlazni PDV u državni proračun?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.