Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 9. apríla 2021 – ‘HA.EN.’ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

(vec C-227/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odvolateľka: ‘HA.EN.’ UAB

Žalovaný a odporca: Valstybinė mokesčių inspekcija

Prejudiciálna otázka

Má sa smernica Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení so zásadou daňovej neutrality vykladať v tom zmysle, že zakazuje alebo nezakazuje postup vnútroštátnych orgánov, ktoré odoprú zdaniteľnej osobe právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, ak táto osoba pri nadobúdaní nehnuteľného majetku vedela (alebo mala vedieť), že dodávateľ z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nezaplatí (alebo nebude schopný zaplatiť) DPH na výstupe do štátneho rozpočtu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.