Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 29.3.2021 – VX v. Autoridade Tributária ja Aduaneira

(asia C-224/21)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VX

Vastapuoli: Autoridade Tributária ja Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 63 artiklaa tulkittava SEUT 65 artiklan 1 kohta huomioon ottaen siten, että se on esteenä luonnollisten henkilöiden välittömässä verotuksessa jäsenvaltiossa sovellettavalle järjestelmälle, jossa ulkomailla asuvien verovelvollisten kyseisessä jäsenvaltiossa omistaman kiinteän omaisuuden myynnistä saadun luovutusvoiton verotuksessa sovelletaan kahta eri järjestelmää, joista (i) toisen mukaan luovutusvoittoon kokonaisuudessaan (veron peruste) eli yleisten määräytymisperusteiden mukaisesti laskettuun luovutusvoittoon (määräytyminen) sovelletaan 28 prosentin suuruista suhteellista kiinteää erillisverokantaa, ja toisen (ii) mukaan [tällaisen luovutusvoiton verotukseen] sovelletaan maassa asuvia henkilöitä koskevaa järjestelmää, jossa sen jälkeen, kun luovutusvoiton suuruus on laskettu samojen yleisten määräytymisperusteiden mukaisesti, voitosta (veron peruste) otetaan huomioon vain puolet (50 prosenttia) ja tämä summa (kyseiset 50 prosenttia luovutusvoitosta) on laskettava yhteen verovelvollisen kyseisen vuoden maailmanlaajuisten tulojen kanssa, eli näihin tuloihin kokonaisuutena sovellettava verokanta vahvistetaan maassa asuvia henkilöitä koskevan yleisen veroasteikon mukaisesti (jossa porrastettu progressiivinen verokanta nousee 14,5 prosentista 48 prosenttiin siten, että sitä voidaan korottaa korkeintaan 5 prosenttia, kun verotettavan tulon kokonaismäärä ylittää tietyn rajan) ja tätä verokantaa sovelletaan ulkomailla asuvien henkilöiden osalta vain kyseisiin tuloihin – eli kiinteän omaisuuden luovutusvoittoihin – joista otetaan huomioon vain 50 prosenttia (kun taas näin vahvistettua verokantaa sovelletaan maassa asuvien henkilöiden osalta sekä näihin että muihin verovuonna saatuihin tuloihin)?

–    Ulkomailla asuvan verovelvollisen on siis valittava jompikumpi näistä mahdollisista järjestelmistä tuloveroilmoituksessaan, joka hänen on joka tapauksessa annettava jäsenvaltiossa (Portugali) valitsipa hän ulkomailla asuviin henkilöihin sovellettavan yleisen järjestelmän (kuvattu edellä i kohdassa) tai maassa asuvia henkilöitä koskevan järjestelmän (kuvattu edellä ii kohdassa) mukaisen verotuksen ja merkittävä tämä veroilmoitukseen. On muistettava, että ulkomailla asuvia henkilöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus (tuloveroilmoituksen antaminen lomakkeella 3) oli olemassa jo ennen sen lainsäädäntömuutoksen hyväksymistä, jolla kyseiseen viralliseen lomakkeeseen lisättiin mahdollisuus valita maassa asuviin henkilöihin sovellettava järjestelmä.

–    Silloin kun verovelvollinen valitsee maassa asuviin henkilöihin sovellettavan järjestelmän mukaisen verotuksen, hänen on (samassa veroilmoituksessa) ilmoitettava kaikki kyseisenä vuonna saamansa maailmanlaajuiset tulot.

Onko SEUT 63 artiklaa tulkittava SEUT 65 artiklan 1 kohta huomioon ottaen siten, että se on esteenä luonnollisten henkilöiden välittömässä verotuksessa jäsenvaltiossa sovellettavalle järjestelmälle, jonka mukaan kun kyse on a) maassa asuvista henkilöistä, luovutusvoittojen, joista otetaan huomioon vain 50 prosenttia, kanssa on laskettava yhteen kaikki muut verovelvollisen kyseisenä vuonna saamat maailmanlaajuiset tulot (ilman opting out mahdollisuutta) niiden maassa asuvan henkilön kokonaistulojen määrittämiseksi, joihin sovelletaan porrastetun progressiivisen veroasteikon mukaista verokantaa (verovelvollisen henkilökohtaisen tilanteen perusteella tehtävien veronalennusten ja vähennysten jälkeen), mutta kun kyse on b) ulkomailla asuvista henkilöistä, luovutusvoittoihin kokonaisuutena (veron peruste) sovelletaan kiinteää erillisverokantaa (sen jälkeen kun luovutusvoittojen määrä on laskettu niiden samojen sääntöjen mukaan, joita sovelletaan maassa asuviin henkilöihin)?

–    On huomattava, että ensin mainitussa tapauksessa (a) verokanta nousee 14,5 prosentista 48 prosenttiin siten, että, kun tulon kokonaismäärä ylittää tietyn rajan, tähän voidaan lisätä korkeintaan 5 prosentin suuruinen marginaalivero, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa (b) erillisverokanta on 28 prosenttia.

____________