Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2021. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-224/21)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VX

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

Treba li članak 63. UFEU-a, u vezi s člankom 65. stavkom 1. UFEU-a, tumačiti na način da mu se protivi sustav oporezivanja države članice, unutar izravnog oporezivanja, kojim se oporezuje dohodak fizičkih osoba i u kojem u pogledu poreznih obveznika nerezidenata i dobiti proizašle iz kapitalnih dobitaka od imovine ostvarenih prodajom nekretnina koje se nalaze u navedenoj državi članici, postoje dva pravna okvira, u jednom od kojih se i. primjenjuje fiksna, posebna i proporcionalna stopa od 28 % na ukupnu dobit koja proizlazi iz kapitalnih dobitaka (tax base), izračunanu u skladu s općim pravilima utvrđivanja (kvantifikacija, quantum) takve dobiti, dok se u drugom ii. primjenjuje sustav kojim su obuhvaćeni rezidenti, u skladu s kojim se, nakon što se dobit koja proizlazi iz kapitalnih dobitaka izračuna u skladu s tim općim pravilima, uzima u obzir (tax base) samo polovina te dobiti (50 %), te se ta dobit (50 % kapitalnih dobitaka) obvezno zbraja (povećanjem, zbrojem) s ostalim dohocima koje je porezni obveznik te godine ostvario u cijelom svijetu, kako bi se potom utvrdila porezna stopa primjenjiva na sve te dohotke u skladu s općom ljestvicom primjenjivom na rezidente (progresivnih stopa po razredima od 14,5 % do 48 % koje se mogu povećati za najvišu stopu od 5 % u slučaju da ukupan iznos dohodaka premaši određene pragove) i koja se, u slučaju nerezidenata, primjenjuje samo na navedene dohotke, odnosno na kapitalne dobitke od imovine, koji se uzimaju u obzir pri 50 % (dok se u slučaju rezidenata tako izračunana stopa primjenjuje na te dohotke i na sve ostale dohotke ostvarene u toj godini)?

Valja istaknuti da porezni obveznik nerezident treba odabrati jedan ili drugi mogući sustav u poreznoj prijavi koju je u svakom slučaju obvezan podnijeti u državi članici (Portugalu), neovisno o tome odluči li se za oporezivanje u skladu s općim sustavom koji se primjenjuje na nerezidente (navedenim u prethodnoj podtočki i.) ili u skladu sa sustavom primjenjivim na rezidente (navedenim u prethodnoj podtočki ii.), i u kojoj treba označiti jednu od te dvije mogućnosti. Treba napomenuti da je obveza prijave nerezidenata (podnošenje porezne prijave na obrascu 3.) već postojala i prije donošenja zakonske izmjene kojom se u službeni obrazac navedene prijave uvela mogućnost odabira sustava koji se primjenjuje na rezidente.

Valja istaknuti da, ako se odluči za oporezivanje u skladu sa sustavom koji se primjenjuje na rezidente, nerezident treba navesti (u toj prijavi) ukupan iznos svih dohodaka koje je tijekom godine ostvario u cijelom svijetu.

Treba li članak 63. UFEU-a, u vezi s člankom 65. stavkom 1. UFEU-a, tumačiti na način da mu se protivi sustav oporezivanja države članice, unutar izravnog oporezivanja, kojim se oporezuje dohodak fizičkih osoba i u kojem se, dok se u slučaju (a) rezidenata dobit proizašla iz kapitalnih dobitaka, umanjena za 50 % (tax base), obvezno zbraja s ostalim dohocima koje je porezni obveznik iste godine ostvario u cijelom svijetu (bez mogućnosti opting outa), čime se utvrđuje ukupni godišnji dohodak rezidenta, na koji se primjenjuju progresivne porezne stope po razredima iz opće ljestvice (nakon smanjenjâ i osobnih odbitaka), u slučaju (b) nerezidenata primjenjuje posebna fiksna stopa na ukupnu dobit koja proizlazi iz kapitalnih dobitaka (tax base) (nakon što se utvrdi vrijednost navedene dobiti u skladu s istim pravilima koja se primjenjuju na rezidente)?

Valja istaknuti da se u slučaju (a) progresivne stope kreću od 14,5 % do 48 %, a najviša granična stopa može se povećati za najviše 5 % ako ukupan iznos dohodaka premaši određeni prag, dok je u slučaju (b) posebna stopa jednaka 28 %.

____________