Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 9 april 2021 – X, i eget namn samt i egenskap av legal företrädare för sina underåriga barn Y och Z mot Belgische Staat

(Mål C-230/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parter i det nationella målet

Klagande: X, i eget namn samt i egenskap av legal företrädare för sina underåriga barn Y och Z

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten, i synnerhet artikel 2 f jämförd med artikel 10.3 a i rådets direktiv 2003/86/EG(1 ) av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, tolkas så, att en flykting som är ”underårig utan medföljande vuxen” och uppehåller sig i en medlemsstat, måste vara ”ogift” enligt sin nationella rätt för att kunna göra anspråk på rätten till familjeförening med släktingar i rakt uppstigande led?

Om den frågan ska besvaras jakande, kan en underårig flykting betraktas som ”underårig utan medföljande vuxen” i den mening som avses i artiklarna 2 f och 10.3 i direktiv 2003/86/EG, när myndigheterna av skäl som rör som grunderna för rättsordningen inte erkänner ett äktenskap som vederbörande har ingått i utlandet?

____________

(1 )     EUT L 251, 2003, s. 12.