Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 12 май 2011 г. (преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Германия) - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg

(Дело C-115/09)1

"Директива 85/337/ЕИО - Оценка на въздействието върху околната среда - Орхуска конвенция - Директива 2003/35/ЕО - Достъп до правосъдие - Неправителствени организации за опазване на околната среда"

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Страни в главното производство

Ищец: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Ответник: Bezirksregierung Arnsberg

В присъствието на: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Предмет

Преюдициално запитване - Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Тълкуване на член 10 а от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда; (OВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174), изменена с Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 156, стр. 17, Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8) - Право на неправителствените организации да подадат въззивна жалба срещу решенията за одобрение на проект, който може да има значително въздействие върху околната среда - Обхват на това право - Възможност за позоваване на всяка определяща правна уредба или само на правната уредба, която пряко се основава върху общностното право, включително такава, с която се закриля единствено общественият интерес, а не се закрилят отделни права - Материални изисквания в случай на ограничаване единствено до правната уредба, основана на общностното право

Диспозитив

Член 10а от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година, не допуска законодателство, съгласно което в съдебно производство по обжалване на акт за одобрение на проекти "които биха оказали значително въздействие върху околната среда" по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 85/337, изменена с Директива 2003/35, неправителствена организация, която подкрепя опазването на околната среда, посочена в член 1, параграф 2 от тази директива, не може да изтъкне нарушение на норма, произтичаща от правото на Съюза и имаща за предмет опазването на околната среда, поради съображението че тази норма защитава единствено обществени интереси, а не и правни интереси на частноправни субекти.

Подобна неправителствена организация може да изведе от член 10а, трета алинея, последно изречение от Директива 85/337, изменена с Директива 2003/35, правото да се позове в рамките на съдебно производство по обжалване на акт за одобрение на проекти "които биха оказали значително въздействие върху околната среда" по смисъла на член 1, параграф 1 от изменената Директива 85/337, на нарушението на норми на националното право, произтичащи от член 6 от Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, изменена с Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година, макар националното процесуално право да не позволява това, поради съображението че изтъкнатите правни норми защитават единствено обществени интереси, а не и правни интереси на частноправни субекти.

____________

1 - ОВ C 141, 20.6.2009 г.