Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfaleni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. versus Bezirksregierung Arnsberg

(kohtuasi C-115/09)1

(Direktiiv 85/337/EMÜ - Keskkonnamõju hindamine - Århusi konventsioon -Direktiiv 2003/35/EÜ - Õiguskaitse kättesaadavus - Keskkonnakaitsega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Kostja: Bezirksregierung Arnsberg

Menetluses osales: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Ese

Eelotsusetaotlus - Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248) (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega) (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466), artikli 10a tõlgendamine - Valitsusväliste organisatsioonide õigus esitada kaebus selliste projektide heakskiitmise otsuse peale, millel võib olla oluline mõju keskkonnale - Sellise õiguse ulatus - Võimalus tugineda kas kõigile asjaomastele õigusnormidele või üksnes otseselt ühenduse õigusel põhinevatele õigusnormidele, sealhulgas õigusnormidele, mille eesmärk on üksnes üldsuse huvide ja mitte isikute õigushüvede kaitse - Sisulised nõuded ühenduse õigusel põhinevate õigusnormidega piirnemisel

Resolutsioon

Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/35/EÜ) artikliga 10a on vastuolus õigusnormid, mis ei tunnusta selle direktiivi artikli 1 lõikes 2 märgitud keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste organisatsioonide võimalust tugineda kohtus liidu õigusest tuleneva sellise õigusnormi rikkumisele, mille eesmärk on keskkonnakaitse, direktiivi 85/337 (muudetud direktiiviga 2003/35) artikli 1 lõike 1 mõttes "tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga" teostusloa otsuse peale esitatud kaebuse raames põhjusel, et see norm kaitseb vaid üldsuse, mitte eraisikute huve.

Selline valitsusväline organisatsioon võib direktiivi 85/337 artikli 10a kolmanda lõigu viimasest lausest tuletada õiguse tugineda kohtus nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/105/EÜ) artiklist 6 tulenevate siseriikliku õiguse normide rikkumisele direktiivi 85/337 (muudetud direktiiviga 2003/35) artikli 1 lõike 1 mõttes "tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga" teostusloa otsuse peale esitatud kaebuse raames, isegi kui siseriiklik menetlusõigus seda ei võimalda põhjusel, et viidatavad sätted kaitsevad vaid üldsuse, mitte eraisikute huve.

____________

1 - ELT C 141, 20.6.2009.