Language of document :

Acțiune introdusă la 22 aprilie 2021 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-259/21)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: I. Liukkonen, I. Terwinghe, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea articolelor 15-17 și 20 și a articolului 59 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului din 28 ianuarie 2021 de stabilire, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia1 ;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit Parlamentului, actele legislative care guvernează materia, și anume articolul 10 alineatul (4) și articolul 15 din Regulamentul (UE) 2019/12412 și articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/4723 prevăd că măsurile precum cele vizate de prezenta acțiune trebuie să fie adoptate prin acte delegate prevăzute la articolul 290 TFUE.

În susținerea acțiunii sale, Parlamentul invocă așadar două motive. Primul motiv se întemeiază pe o neregularitate și pe o deturnare a procedurii întrucât măsurile contestate ar fi trebuit introduse prin acte delegate prevăzute la articolul 290 TFUE, iar nu prin procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (3) TFUE. Al doilea motiv se întemeiază pe o ruptură a cooperării loiale cu încălcarea articolului 13 alineatul (2) TUE. Prin adoptarea dispozițiilor atacate printr-o altă procedură decât cea prevăzută în acest scop în actele al căror coautor este, Consiliul a privat Parlamentul de dreptul de examinare de care ar fi beneficiat dacă ar fi fost urmată procedura corectă.

____________

1 JO 2021, L 31, p. 31.

2 Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2019/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO 2019, L 198, p. 105).

3 Regulamentul (UE) 2019/472 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului (JO 2019, L 83, p. 1).