Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Spojené věci C‑344/13 a C‑367/13

Cristiano Blanco

a

Pier Paolo Fabretti

v.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Commissione tributaria provinciale di Roma)

„Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb služeb – Omezení – Daňové právní předpisy – Příjmy z výher v hazardních hrách – Rozdíl ve zdanění výher dosažených v zahraničí a výher pocházejících z vnitrostátních heren“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2014

Volný pohyb služeb – Omezení – Hazardní hry – Vnitrostátní právní úprava, která zavádí rozdíl ve zdanění příjmů z těchto her dosažených v zahraničí a příjmů pocházejících z vnitrostátních heren – Nepřípustnost – Odůvodnění – Neexistence

(články 52 SFEU a 56 SFEU)

Články 52 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání právním předpisům členského státu, které podrobují dani výhry z hazardních her organizovaných v hernách nacházejících se v jiných členských státech a osvobozují od daně obdobné příjmy pocházející z heren nacházejících se na území tohoto státu.

Takové právních předpisy, které jsou zjevně diskriminační, mohou být odůvodněny pouze tehdy, pokud sledují cíle související s veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví ve smyslu článku 52 SFEU a pokud omezení, která obsahují, splňují podmínky přiměřenosti. To nicméně není případ těchto právních předpisů, jelikož pokud jde zaprvé o cíle týkající se předcházení praní špinavých peněz a nutnosti omezení uniku peněz s nejistým původem do zahraničí nebo jejich dovozu do dotyčného členského státu, orgány tohoto členského státu nemohou obecně a bez rozlišování platně vycházet z domněnky, že organizace a subjekty usazené v jiném členském státě páchají trestnou činnost. Pokud jde zadruhé o boj proti herní závislosti, který spadá pod ochranu veřejného zdraví, nejsou dotčené právní předpisy vhodné k dosažení cíle boje proti herní závislosti koherentním způsobem, jelikož osvobození výher pocházejících z heren s hazardními hrami nacházejících se na území dotčeného členského státu od daně může podněcovat spotřebitele k účasti na hazardních hrách, u nichž je možné využít takového osvobození.

(viz body 32, 33, 39, 41, 44, 46–48 a výrok)