Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Sujungtos bylos C‑344/13 ir C‑367/13

Cristiano Blanco

ir

Pier Paolo Fabretti

prieš

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Commissione tributaria provinciale di Roma prašymai priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas paslaugų teikimas – Apribojimai – Mokesčių teisės aktai – Pajamos iš azartinių lošimų laimėjimų – Skirtingas užsienyje gautų laimėjimų ir nacionalinėse įstaigose gautų laimėjimų apmokestinimas“

Santrauka – 2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

Laisvė teikti paslaugas – Apribojimai – Azartiniai lošimai – Nacionalinės teisės aktas, nustatantis skirtingą užsienyje ir nacionalinėse įstaigose iš šių lošimų gautų pajamų apmokestinimą – Neleistinumas – Pateisinimas – Nebuvimas

(SESV 52 straipsnis ir SESV 56 straipsnis)

SESV 52 ir 56 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kuriuo kitose valstybėse narėse esančiose azartinių lošimų įstaigose gautos iš laimėjimų pajamos apmokestinamos, o jos nacionalinėje teritorijoje esančiose azartinių lošimų įstaigose gautos panašios pajamos neapmokestinamos.

Toks akivaizdžiai diskriminacinio pobūdžio teisės aktas gali būti pateisintas tik jei juo siekiama tikslų, atitinkančių viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos pagrindus, kaip tai suprantama pagal SESV 52 straipsnį ir jei jame nustatyti apribojimai atitinka proporcingumo sąlygas. Tačiau taip nėra šio teisės akto atveju, nes, pirma, kalbant apie tikslus, susijusius su pinigų plovimo prevencija ir būtinybe riboti kapitalo, kurio kilmė neaiški, nutekėjimą į užsienį ar patekimą į atitinkamą valstybę narę, valstybės narės valdžios institucijos negali pagrįstai, bendrai ir nieko neišskiriant daryti prielaidos, jog kitoje valstybėje narėje įsisteigę subjektai ir įstaigos verčiasi nusikalstama veikla. Antra, dėl kovos su priklausomybe nuo lošimų, kuri priskirtina visuomenės sveikatos apsaugai, nagrinėjamas teisės aktas nėra tinkamas norint nuosekliai užtikrinti kovos su priklausomybe nuo lošimų tikslo pasiekimą, nes atitinkamos valstybės narės teritorijoje esančių azartinių lošimų įstaigose gautų laimėjimų neapmokestinimas gali paskatinti vartotojus dalyvauti azartiniuose lošimuose, kurie jiems leis pasinaudoti tokiu neapmokestinimu.

(žr. 32, 33, 39, 41, 44, 46–48 punktus ir rezoliucinę dalį)