Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Apvienotās lietas C‑344/13 un C‑367/13

Cristiano Blanco
un

Pier Paolo Fabretti

pret

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Commissione tributaria provinciale di Roma lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Ierobežojumi – Nodokļu tiesību akti – Ienākumi no azartspēļu laimestiem – Atšķirīga nodokļa piemērošana laimestiem, kas ir gūti ārvalstis, un tiem, kas gūti uzņēmumos valstī

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 22. oktobra spriedums

Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Ierobežojumi – Azartspēles – Valsts tiesiskais regulējums, ar ko ievieš atšķirīgu nodokļa piemērošanu ienākumiem, kas ir gūti šajās spēlēs ārvalstīs, un tiem, kas gūti uzņēmumos valstī – Nepieļaujamība – Pamatojums – Trūkums

(LESD 52. un 56. pants)

LESD 52. un 56. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj dalībvalsts tiesību aktus, kuros ienākuma nodoklis tiek uzlikts citās dalībvalstīs esošajos azartspēļu uzņēmumos gūtiem laimestiem un atbrīvo no šī nodokļa līdzīgus ienākumus, ja tie ir gūti tās valsts teritorijā esošajos uzņēmumos.

Šāds acīmredzami diskriminējošais valsts tiesiskais regulējums ir attaisnojams tikai, ciktāl tā mērķi atbilst sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības apsvērumiem LESD 52. panta izpratnē un ciktāl noteiktie ierobežojumi atbilst samērīguma nosacījumiem. Tomēr tas nav šo tiesību aktu gadījums, ņemot vērā, ka, pirmkārt, – attiecībā uz mērķiem saistībā ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu un nepieciešamību ierobežot nenoteiktas izcelsmes kapitāla aizplūšanu uz ārvalstīm vai ieplūšanu valstī – šīs dalībvalsts iestādes nevar pamatoti vispārēji un bez izšķirības prezumēt, ka citā dalībvalstī reģistrētās organizācijas vai subjekti veic noziedzīga rakstura darbības. Otrkārt, attiecībā uz cīņu pret azartspēļu atkarību, kas ietilpst sabiedrības veselības aizsardzībā, šie tiesību akti nav piemēroti, lai saskanīgi garantētu mērķa – cīņas pret azartspēļu atkarību – sasniegšanu, jo šāds atbrīvojums no nodokļa par gūtajiem laimestiem attiecīgās dalībvalsts teritorijā esošajos uzņēmumos var mudināt patērētājus piedalīties azartspēlēs, kas tiem ļauj izmantot šo atbrīvojumu.

(sal. ar 32., 33., 39., 41., 44. un 46.–48. punktu un rezolutīvo daļu)