Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Förenade målen C‑344/13 och C‑367/13

Cristiano Blanco

och

Pier Paolo Fabretti

mot

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Roma)

”Begäran om förhandsavgörande – Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Skattelagstiftning – Inkomst av vinster från hasardspel – Vinster från utlandet beskattas annorlunda än de från nationella spelinrättningar”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) den 22 oktober 2014

Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Hasardspel – Nationell lagstiftning genom vilken det införs bestämmelser om att vinster från utlandet ska beskattas annorlunda än vinster från nationella spelinrättningar – Otillåtet – Skäl – Föreligger inte

(Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF)

Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken vinster från hasardspel som har erhållits i spelinrättningar i andra medlemsstater inkomstbeskattas medan motsvarande vinster från spelinrättningar inom landet undantas från inkomstbeskattning.

En nationell lagstiftning av uppenbart diskriminerande karaktär kan endast vara motiverad i den mån den eftersträvar mål som motsvarar intressena allmän ordning, säkerhet eller hälsa i den mening som avses i artikel 52 FEUF samt när de inskränkningar som införs uppfyller kraven på proportionalitet. Detta gäller emellertid inte beträffande denna lagstiftning, eftersom när det gäller mål som avser om att förhindra penningtvätt och behovet av att begränsa utförsel till utlandet eller införsel till den berörda medlemsstaten av kapital vars ursprung är tvivelaktigt, saknas det skäl att fastställa huruvida dessa mål omfattas av begreppet allmän ordning, med hänsyn till att myndigheterna i denna medlemsstat inte kan tillgripa en allmän och urskillningslös presumtion om att organ och enheter som har hemvist i en annan medlemsstat ägnar sig åt kriminell verksamhet. Vad avser bekämpningen av spelberoende, som omfattas av målet att skydda folkhälsan, är den aktuella lagstiftningen inte ägnad att på ett sammanhängande sätt säkerställa att målet att bekämpa spelberoende uppnås. Skattefrihet för vinster från spelinrättningar i den berörda medlemsstaten kan nämligen uppmuntra konsumenterna till att delta i de hasardspel som omfattas av en sådan skattefrihet.

(se punkterna 32, 33, 39, 41, 44, 46–48 och domslutet)