Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Miercurea Ciuc (Rumunsko) 4. januára 2021 – Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(vec C-13/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Miercurea Ciuc

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Pricoforest SRL

Odporkyňa: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Prejudiciálne otázky

Má sa pojem „okruh 100 km“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 561/20061 vykladať v tom zmysle, že priamka nakreslená na mape medzi základňou podniku a miestom určenia musí byť kratšia ako 100 km alebo v tom zmysle, že skutočne prejazdená vzdialenosť vozidlom musí byť kratšia ako 100 km?

Majú sa ustanovenia článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 561/2006 vykladať v tom zmysle, že vykonávanie druhov dopravy spomedzi tých, ktoré sú stanovené v tomto ustanovení, vrátane niektorých druhov v okruhu do 100 km od základne podniku a iné presahujúce tento okruh v lehote jedného mesiaca v kontexte vyňatia situácie uvedenej v článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 561/2006 z uplatnenia tohto nariadenia na základe vnútroštátneho ustanovenia, predpokladá vyňatie všetkej predmetnej dopravy z uplatnenia tohto nariadenia alebo len tej dopravy, ktorá sa uskutočňuje v okruhu do 100 km alebo žiadnej z nich?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1).