Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 13 декември 2012 г. - Parikka/ЕСВД

(Дело F-70/12)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 258, 25.8.2012 г., стр. 29.