Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 grudnia 2012 r. - Parrika przeciwko ESDZ

(Sprawa F-70/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 258 z 25.8.2012, s. 29.