Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 17. jūlijā – ZZ u.c./EIB

(lieta F-73/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ u.c. (pārstāvis – L. Levi, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, atcelt lēmumus, kuri ir ietverti algas paziņojumos, par Eiropas Investīciju bankas vispārējā lēmuma, ar kuru nosaka atalgojuma progresīvu paaugstināšanu 2,8 % apmērā visiem darbiniekiem, piemērošanu, un lēmumu, kurā izklāstīta nopelnu tabula, atbilstoši kurai atalgojums tiek samazināts par 1 %, un, otrkārt, piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, tai pieskaitot nokavējuma procentus, kā arī atlīdzināt zaudējumus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem prasītājiem piemēro EIB administrācijas padomes 2011. gada 13. decembra lēmumu, kas nosaka atalgojuma progresīvu paaugstināšanu 2,8 % apmērā, un EIB administrācijas padomes 2012. gada 14. februāra lēmumu, kurā izklāstīta nopelnu tabula, atbilstoši kurai atalgojums tiek samazināts par 1 %, lēmumus, kuri ir ietverti 2012. gada aprīļa algas paziņojumos, kā arī šajā pašā apmērā atcelt visus lēmumus, kuri ir ietverti vēlākos algas paziņojumos;

piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, kas radās no iepriekš minētajiem EIB administrācijas padomes 2011. gada 13. decembra lēmuma un EIB administrācijas padomes 2012. gada 14. februāra lēmuma, salīdzinājumā ar iepriekšējās atalgojuma kārtības piemērošanu; šai atalgojuma starpībai pieskaitot nokavējuma procentus sākot no 2012. gada 12. aprīļa un pēc tam katru mēnesi līdz pilnīgai samaksai šos procentus noteikt saskaņā ar ECB likmi, tai pieskaitot 3 punktus;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību par radīto kaitējumu pirktspējas samazināšanās dēļ, šo kaitējumu novērtējot ex aequo et bono pagaidām 1,5 % apmērā no katra prasītāja ikmēneša atalgojuma;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.