Language of document :

Žaloba podaná 9. júla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-72/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o vrátení odmeny žalobcu, predtým dočasného zamestnanca v platovej triede A4 (AD12), potom úradníka v platovej triede AD6, podľa článku 85 služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 20. decembra 2011 o vymáhaní sumy 172 236,42 eura podľa článku 85 služobného poriadku,

subsidiárne zaviazať Komisiu na náhradu škody žalobcovi vo výške 172 236,42 eura, alebo subsidiárnejšie vo výške súm neoprávnene vyplatených do dňa, kedy bola táto nezrovnalosť zistená, ale nie napravená, alebo ešte subsidiárnejšie vo výške súm neoprávnene vyplatených až do novembra 2010, do dátumu opravy multiplikačného faktora,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.