Language of document :

Žaloba podaná dne 5. července 2012 – BZ v. ECB

(Věc F-71/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BZ (zástupce: N. Lhöest, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ECB, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o uznání její nemoci jako nemoci z povolání

Návrhová žádání žalobkyně

–    zrušit rozhodnutí ECB ze dne 25. dubna 2012, kterým ECB zamítla žádosti žalobkyně ze dne 28. června 2011, jakož i žádosti obsažené v dopisech ze dne 24. října 2011 a 20. února 2012;

v důsledku toho vyhovět návrhům uvedeným žalobkyní v její žádosti a ve výše uvedených dopisech (zejména provést příslušná šetření a vyhotovit příslušný posudek) a vyjmenovat všechny skutečnosti týkající se pracovních podmínek žalobkyně v rozsahu, v němž mohou být užitečné pro lékařský posudek;

uložit ECB povinnost oznámit žalobkyni všechny údaje, které DG-H získalo a uchovalo o jejím zdravotním stavu a lékařských vyšetřeních. To zahrnuje doposud získané údaje (včetně odpovědí na dotazník ve znění, které nebylo anonymní), další údaje, které mohly být doposud získány (jako jsou poznámky z jednání organizovaných DG-H ve znění, které nebylo anonymní), jakož i jakýkoli další údaj, který může být získán v budoucnosti v rámci nového řízení. Pokud tyto údaje obsahují lékařské informace, mohou být zaslány lékaři žalobkyně;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni částku 50 000 eur z důvodu neodůvodněného zpoždění řízení;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni částku 5 000 eur jako náhradu nákladů na právní pomoc, které vznikly v souvislosti s protiprávními lékařskými vyšetřeními;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni částku 50 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy vzniklé protiprávním jednáním a dodatečnou zbytečnou zátěží, kterou musela podstoupit během lékařských vyšetření;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni částku 25 000 eur jako náhradu za poškození její cti a dobré pověsti a protiprávní pokus o výpověď její pracovní smlouvy;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni rozdíl mezi dávkami pro případ pracovních neschopnosti a výší její odměny od ledna 2009;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni částku 100 000 eur z důvodu ztráty možnosti kariérního postupu;

uložit ECB povinnost zaplatit částku z důvodu ztráty zvyšování odměny odpovídající sedmi bodům odměny za rok (3,5%) od roku 2009;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni veškeré léčebné výdaje vynaložené od roku 2006 v souvislosti s její nemocí;

uložit ECB povinnost zaplatit žalobkyni úroky z prodlení ve výši 8 % z přiznané částky;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.