Language of document :

Sag anlagt den 5. juli 2012 – BZ mod ECB

(Sag F-71/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BZ (ved advokat N. Lhöest)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ECB’s afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hendes sygdom anerkendes som en erhvervssygdom.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ECB’s afgørelse af 25. april 2012 om afslag på sagsøgerens ansøgninger, der blev indgivet den 28. juni 2011, og som var indeholdt i de efterfølgende klageskrivelser af 24. oktober 2011 og af 20. februar 2012.

Følgelig gives sagsøgeren medhold i hendes anmodninger som anført i hendes ansøgning og i klageskrivelserne, bl.a. om iværksættelse af en egentlig undersøgelse og om udarbejdelse af en egentlig rapport med henblik på opremsning af alle faktiske omstændigheder, der har forbindelse til sagsøgerens arbejdssituation, og som er nyttige med henblik på udarbejdelsen af en lægelig vurdering.

ECB tilpligtes at fremsende alle de data, der er indsamlet og gemt af GD-H vedrørende sagsøgerens helbredsmæssige situation og lægelige procedurer, herunder de data, der p.t. er indsamlet (herunder besvarelsen af spørgeskemaet i en ikke-anonymiseret form samt de øvrige indsamlede data, f.eks. notaterne fra de af GD-H organiserede interviews, som skulle foreligge i en ikke-anonymiseret form, samt fremtidige data, som kan indsamles i forbindelse med en ny procedure. Såfremt disse data indeholder helbredsmæssige oplysninger, kan disse data fremsendes til sagsøgerens læge).

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 50 000 EUR for den urimelige forsinkelse vedrørende gennemførelsen af proceduren.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 EUR i advokatomkostninger i forbindelse med behandlingen af de ulovlige lægelige procedurer.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 50 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade som følge af ulovlighederne og den ekstra unødvendige byrde med hensyn til erhvervssygdoms- og invaliditetsproceduren.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 25 000 EUR for forsøg på at skade sagsøgerens omdømme og agtelse og for det ulovlige forsøg på at afslutte hendes kontrakt.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren forskellen mellem hendes handicapydelse og fulde løn fra januar 2009.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 100 000 EUR for tab af karrieremulighed.

ECB tilpligtes at betale tab af lønforhøjelse på grundlag af 7 løntrinsforhøjelser pr. år (3,5%) siden 2009.

ECB tilpligtes at godtgøre sagsøgeren de lægelige omkostninger, der er afholdt siden 2006 i forbindelse med hendes sygdom, med 100%.

ECB tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter på 8% af det tilkendte beløb.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.