Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2012 r. – BZ przeciwko EBC

(Sprawa F-71/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BZ (przedstawiciel: adwokat N. Lhöest)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EBC w sprawie wniosku skarżącej o uznanie zawodowego podłoża jej choroby.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EBC z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie żądań skarżącej przedstawionych we wniosku z dnia 28 czerwca 2011 r. i w uzupełniających pismach z dni 24 października 2011 r. i 20 lutego 2012 r.;

w konsekwencji uwzględnienie żądań skarżącej zawartych we wniosku i pismach uzupełniających, w szczególności przeprowadzenia w należyty sposób dochodzenia i sporządzenia w należyty sposób sprawozdania, tak by zostały uwzględnione wszystkie okoliczności faktyczne związane z jej sytuacją w pracy, przydatne do sporządzenia opinii lekarskiej;

nakazanie EBC przekazania skarżącej wszystkich zabranych i zgromadzonych przez DG-H informacji na temat jej stanu zdrowotnego i procedur medycznych, w tym dotychczas zgromadzonych danych (włącznie z odpowiedzią na kwestionariusz w nieanonimowej formie oraz innymi zebranymi danymi - np. notatkami z rozmów przeprowadzonych przez DG-H w nieanonimowej formie – jak również przyszłymi danymi, które mogą zostać zgromadzone w ramach nowego postępowania. W razie, gdyby powyższe informacje zawierały dane medyczne, można je przekazać jej lekarzowi);

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 50.000 EUR z tytułu nieuzasadnionej zwłoki w prowadzeniu postępowania;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 5.000 EUR z tytułu wynagrodzenia za usługi prawne związane z niezgodnymi z prawem procedurami medycznymi;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 50.000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i dodatkowe niepotrzebne uciążliwości w trakcie postępowań w sprawie ustalenia zawodowego podłoża choroby oraz niezdolności do pracy;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 25.000 EUR z tytułu usiłowania naruszenia reputacji i dobrego imienia skarżącej oraz niezgodnej z prawem próby rozwiązania z nią umowy;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej różnicy między kwotą jej renty inwalidzkiej a pełną kwotą jej wynagrodzenia od stycznia 2009 r.;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 100.000 EUR tytułem utraty perspektyw rozwoju kariery zawodowej;

zobowiązanie EBC do zapłaty kwoty wynikającej z utraty podwyżki wynagrodzenia na podstawie wzrostu wynoszącego 7 punktów wynagrodzenia rocznie (3.5 %) od 2009 r.;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej 100% zwrotu kosztów leczenia poniesionych od 2006 r. w związku z jej chorobą;

zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej ryczałtowych odsetek według stopy wynoszącej 8% od zasądzonej kwoty;

obciążenie EBC kosztami postępowania.