Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 ноември 2013 г. — Roulet/Комисия

(Съединени дела F-72/12 и F-10/13)1

(Публична служба — Възнаграждение — Член 66 от Правилника — Бивш срочно нает служител със степен AD 12 — Назначаване като длъжностно лице със степен AD 6 — Изплащане на възнаграждението, равно на това на длъжностно лице със степен AD 12 — Явна грешка — Възстановяване на неоснователно платени суми по силата на член 85 от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател : Josiane Roulet (Ottignies, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник : Европейска комисия (представители: MM. G. Gattinara и D. Martin)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането за обезщетение, подадено от жалбоподателката въз основа на член 90, параграф 1 от Правилника поради грешките, допуснати при определянето на нейните права при постъпването ѝ на служба и за закъснението при поправянето на тези грешки. От друга страна, искане за отмяна на решението на Комисията относно възстановяване на сумата на възнаграждението на жалбоподателката, бивш срочно нает служител със степен A4 (AD12), а след това длъжностно лице със степен AD6, на основание член 85 от Правилника.ДиспозитивОтхвърля жалбите по съединени дела F-72/12 и F-10/13.Г-жа Roulet понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски на Европейската комисия.