Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 – Roulet/Komisia

(spojené veci F-72/12 a F-10/13)1

(Verejná služba – Odmena – Článok 66 služobného poriadku – Bývalý dočasný zamestnanec v platovej triede AD 12 – Prijatie ako úradníka v platovej triede AD 6 – Vyplácanie odmeny rovnakej ako odmena úradníka v platovej triede AD 12 – Zjavný omyl – Náhrada neoprávnených platieb na základe článku 85 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Josiane Roulet (Ottignies, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia zamietajúceho žiadosť o odškodnenie podanú žalobkyňou na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku z dôvodu pochybení pri stanovení jej práv pri nástupe do služby a omeškania pri ich náprave. Ďalej návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o vymáhaní odmeny žalobkyne, predtým dočasnej zamestnankyne v platovej triede A4 (AD 12), potom úradníčky v platovej triede AD 6, podľa článku 85 služobného poriadkuVýrok rozsudkuŽaloby v spojených veciach F-72/12 a F-10/13 sa zamietajú.2.    J. Roulet znáša svoje trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.