Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. februára 2014 – Bodson a i./EIB

(vec F-73/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu – Reforma systému odmeňovania a platového postupu v EIB)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jean-Peirre Bodson a i. (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, P. E. Partsch, advokát)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutí uvedených na výplatnej listine týkajúcich sa uplatnenia všeobecného rozhodnutia Európskej investičnej banky stanovujúceho platový postup maximálne na 2,8 % pre všetkých zamestnancov a rozhodnutia definujúceho tabuľku zásluh so stratou 1 % odmeny, a jednak následný návrh na uloženie povinnosti inštitúcii zaplatiť rozdiel v odmene, ako aj na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Bodson a ostatní siedmi žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska investičná banka.