Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

21 päivänä marraskuuta 2013

Yhdistetyt asiat F‑72/12 ja F‑10/13

Josiane Roulet

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Henkilöstösääntöjen 66 artikla – Aikaisempi palkkaluokan AD 12 väliaikainen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen palkkaluokan AD 6 virkamiehenä – Palkkaluokan AD 12 virkamiehen palkkaa vastaavan palkan maksaminen – Ilmeinen virhe – Perusteettoman edun palautus henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuvat kanteet, joista ensimmäisessä, 9.7.2012 virkamiestuomioistuimen kirjaamoon saapuneessa kanteessa, joka on kirjattu asiaksi F-72/12, Josiane Roulet vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission 20.12.2011 päivätystä ilmoituksesta ilmi käyvän päätöksen periä henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla 172 236,42 euron summa ja toissijaisesti myöntämään hänelle korvausta aiheutuneista vahingoista ja joista toisessa, 3.2.2013 virkamiestuomioistuimen kirjaamoon saapuneessa kanteessa, joka on kirjattu asiaksi F-10/13, Josiane Roulet vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 28.3.2012 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin hänen 13.1.2012 esittämänsä korvausvaatimus ja velvoittamaan komission korvaamaan hänelle aiheutuneet vahingot 172 236,42 euroon tai toissijaisesti pienempään summaan asti.

Ratkaisu:      Kanteet yhdistetyissä asioissa F-72/12 ja F-10/13 hylätään. Josiane Roulet vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Perusteettoman edun palautus – Edellytykset – Suorituksen ilmeinen aiheettomuus – Arviointiperusteet

(Henkilöstösääntöjen 85 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Vireilläoloväite – Vahingonkorvauskanne – Aikaisemman kanteen kanssa samat vahingonkorvausvaatimukset, jotka jätetään tutkimatta – Vireilläolovaikutusta ei ole

1.      Perusteettoman edun palautuksen osalta henkilöstösääntöjen 85 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun suorituksen aiheettomuuteen liitetty ilmaisu ”niin ilmeinen” ei merkitse sitä, että perusteettomien maksujen saaja olisi vapautettu kaikesta harkinnasta tai valvonnasta, vaan sitä, että nämä maksut on palautettava, kun kysymyksessä on virhe, joka ei voi jäädä huomaamatta tavanomaista huolellisuutta noudattavalta virkamieheltä, jonka oletetaan tuntevan palkkaustaan koskevat säännöt. Kussakin tapauksessa on lisäksi otettava huomioon asianomaisen virkamiehen kyky varmistaa asia tarvittavalla tavalla. Tältä osin unionin tuomioistuinten huomioon ottamat seikat koskevat muun muassa virkamiehelle kuuluvien tehtävien vastuullisuutta, hänen palkkaluokkaansa sekä virkaikäänsä.

Ei myöskään ole tarpeellista, että asianomaisella virkamiehellä tai väliaikaisella toimihenkilöllä on hänelle kuuluvaa huolellisuusvelvollisuutta noudattaessaan mahdollisuus määritellä täsmällisesti hallinnon tekemän virheen laajuus. Tältä osin on riittävää, että hänellä on epäilyjä siitä, ovatko kyseiset maksut perusteltuja, minkä vuoksi hänellä olisi velvollisuus ilmoittaa asiasta hallinnolle tarvittavien tarkastuksien tekemiseksi.

(ks. 48–50 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑205/01, Ronsse v. komissio, 5.11.2002, 46 ja 47 kohta; asia T‑195/03, Thommes v. komissio, 29.9.2005, 124 kohta

2.      Kun kanteen asianosaiset, kohde ja kanneperusteet ovat samat kuin aikaisemmin nostetussa kanteessa, se on jätettävä tutkimatta.

Kun aikaisemmin nostetussa kanteessa esitetyt vahingonkorvausvaatimukset on jätetty tutkimatta sillä perusteella, että ne olivat ennenaikaisia, virkamiestuomioistuimen toimivallan ei voida katsoa päättyneen sellaisten samojen vahingonkorvausvaatimusten osalta, jotka on esitetty myöhemmin nostetussa kanteessa.

(ks. 86 ja 87 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑22/06, Vienne ym. v. parlamentti, 19.9.2006, 12 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen