Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

EUROPOS SĄJUNGO TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 21 d.

Sujungtos bylos F‑72/12 ir F‑10/13

Josiane Roulet

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atlyginimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 66 straipsnis – Buvęs laikinasis AD 12 lygio tarnautojas – Įdarbinimas kaip AD 6 lygio pareigūno – AD 12 lygio pareigūno atlyginimo mokėjimas – Akivaizdi klaida – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikšti ieškiniai; ieškiniu, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2012 m. liepos 9 d. ir kuriam suteiktas numeris F‑72/12, J. Roulet šio teismo prašo panaikinti 2011 m. gruodžio 20 d. rašte įtvirtintą Europos Komisijos sprendimą susigrąžinti 172 236,42 EUR sumą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį, o nepatenkinus šio reikalavimo, priteisti kompensaciją patirtai žalai atlyginti, o ieškiniu, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2013 m. vasario 3 d. ir kuriam suteiktas numeris F‑10/13, J. Roulet šio teismo prašo panaikinti 2012 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimą, kiek juo atmestas jos 2012 m. sausio 13 d. prašymas dėl žalos atlyginimo, ir priteisti iš Komisijos jai 172 236,42 EUR, o nepatenkinus šio reikalavimo, mažesnę kompensaciją patirtai žalai atlyginti.

Sprendimas:      Atmesti ieškinius sujungtose bylose F‑72/12 ir F‑10/13. J. Roulet padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Sąlygos – Akivaizdus mokėjimo nepagrįstumas – Kriterijai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnis)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Priimtinumo sąlygos – „Lis pendens“ išimtis – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Reikalavimai atlyginti žalą, identiški ankstesnio ieškinio reikalavimams, kurie pripažinti nepriimtinais – „Lis pendens“ nebuvimas

1.      Kiek tai susiję su nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimu, sąvoka „tiek akivaizdus“, kuri apibūdina neteisėtą mokėjimą, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio pirmą pastraipą, reiškia ne tai, kad nepagrįstai sumokėtų sumų gavėjas neturi dėti mąstymo ar kontrolės pastangų, bet kad susigrąžinama turi būti, jei padaryta klaida, kurios negali nepastebėti įprastai apdairus pareigūnas, turintis žinoti jo atlyginimą reglamentuojančias taisykles. Be to, kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į atitinkamo pareigūno galimybę atlikti reikiamus patikrinimus. Sąjungos teismas šiuo atveju atsižvelgia, be kita ko, į pareigūno atsakomybės dydį, lygį, prie kurio jis priskirtas, ir stažą.

Taip pat nebūtina, kad suinteresuotasis pareigūnas ar laikinasis tarnautojas, vykdydamas jam tenkančią apdairumo pareigą, galėtų tiksliai nustatyti administracijos padarytos klaidos apimtį. Šiuo atžvilgiu pakanka to, jog jis abejoja dėl atitinkamų išmokų pagrįstumo, kad privalėtų kreiptis į administraciją ir ši atliktų reikalingus patikrinimus.

(žr. 48–50 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Ronsse prieš Komisiją, T‑205/01, 46 ir 47 punktai; 2005 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Thommes prieš Komisiją, T‑195/03, 124 punktas.

2.      Jeigu ieškinio šalys, dalykas ir pagrindai yra identiški nurodytiesiems anksčiau pateiktame ieškinyje, jis turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

Jei anksčiau pateikto ieškinio reikalavimai atlyginti žalą buvo pripažinti nepriimtinais dėl to, kad buvo pateikti per anksti, negalima teigti, kad Tarnautojų teismas nebeturi jurisdikcijos dėl identiškų reikalavimų atlyginti žalą, pateiktų vėliau pareikštame ieškinyje.

(žr. 86 ir 87 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų Teismo praktika: 2006 m. rugsėjo 19 d. Nutarties Vienne ir kt. priešParlamentą, F‑22/06, 12 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.