Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2013. gada 21. novembrī

Apvienotās lietas F‑72/12 un F‑10/13

Josiane Roulet

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Civildienesta noteikumu 66. pants – Bijušais AD 12 pakāpes pagaidu darbinieks – Pieņemšana darbā AD 6 pakāpes ierēdņa statusā – Atalgojuma samaksa AD 12 pakāpes ierēdņa atalgojumam līdzvērtīgā apmērā – Acīmredzama kļūda – Nepamatotu maksājumu atgūšana atbilstoši Civildienesta noteikumu 85. pantam

Priekšmets      Prasības, kas celtas saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, saskaņā ar kurām ar prasības pieteikumu, kas Civildienesta tiesas kancelejā saņemts 2012. gada 9. Jūlijā un kas reģistrēts ar numuru F‑72/12, J. Roulet lūdz Civildienesta tiesai atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, redakcijā, kas izriet izriet no 2011. gada 20. decembra piezīmes, atgūt summu EUR 172 236,42 apmērā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu un, pakārtoti, noteikt viņai nodarīto zaudējumu atlīdzību, un ar prasības pieteikumu, kas Civildienesta tiesas kancelejā saņemts 2013. gada 3. Februārī un kas reģistrēts ar numuru F‑10/13, J. Roulet lūdz Civildienesta tiesai atcelt Komisijas 2012. gada 28. marta lēmumu tiktāl, ciktāl ar to ir noraidīts viņas 2012. gada 13. janvāra lūgums atlīdzināt zaudējumus un piespriest Komisijai samaksāt viņai atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem EUR 172 236,42 apmērā, vai, pakārtoti, mazākā apmērā

Nolēmums      Prasības apvienotajās lietās F‑72/12 un F‑10/13 noraidīt. J. Roulet sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Nosacījumi – Acīmredzami nepamatots maksājums – Kritēriji

(Civildienesta noteikumu 85. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Pieņemamības nosacījumi – Lis pendens iebilde – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prasījumi par zaudējumu atlīdzību, kas ir vienādi ar agrākas prasības prasījumiem, kuri atzīti par nepieņemamiem – Lis pendens neesamība

1.      Attiecībā uz nepamatotu maksājumu atgūšanu frāze “tik acīmredzama”, kas raksturo maksājuma nepamatotību Civildienesta noteikumu 85. panta pirmās daļas izpratnē, nozīmē nevis to, ka nepamatoto maksājumu saņēmējam nemaz nevajadzētu par to padomāt vai to pārbaudīt, bet gan to, ka šī atmaksāšana ir jāveic, tiklīdz ir notikusi kļūda, kas nepaliek nepamanīta samērā rūpīgam ierēdnim, par kuru tiek uzskatīts, ka viņš zina normas, kuras regulē attieksmi pret viņu. Turklāt katrā atsevišķā lietā ir jāņem vērā attiecīgā ierēdņa spēja veikt nepieciešamās pārbaudes. Apstākļi, ko Savienības tiesa šajā ziņā ņem vērā, it īpaši ir saistīti ar ierēdņa atbildības pakāpi, viņa [dienesta] pakāpi un darba stāžu.

Turklāt ieinteresētajam ierēdnim vai pagaidu darbiniekam, pildot tam saistošo rūpības pienākumu, nav obligāti jābūt spējīgam precīzi noteikt administrācijas pieļautās kļūdas apjomu. Šajā ziņā pietiek ar to, ka viņam ir šaubas par attiecīgo maksājumu pamatotību, lai viņam rastos pienākums vērsties pie administrācijas, lai tā varētu veikt vajadzīgās pārbaudes.

(sal. ar 48.–50. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 5. novembris, T‑205/01 Ronsse/Komisija, 46. un 47. punkts; 2005. gada 29. septembris, T‑195/03 Thommes/Komisija, 124. punkts.

2.      Ja prasībai ir tādi paši lietas dalībnieki, priekšmets un prasības pamati, kā agrāk iesniegtai prasībai, tad tā ir jānoraida kā nepieņemama.

Tā kā agrāk iesniegtā prasībā izvirzītie prasījumi par zaudējumu atlīdzību ir atzīti par nepieņemamiem tādēļ, ka tie ir iesniegti priekšlaicīgi, tad nevar uzskatīt, ka Civildienesta tiesa būtu izsmēlusi savu kompetenci attiecībā uz prasījumiem par zaudējumu atlīdzību, kas ir vienādi ar agrāk celtajā prasībā izvirzītajiem prasījumiem.

(sal. ar 86. un 87. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2006. gada 19. septembris, F‑22/06 Vienne u.c./Parlaments, 12. punkts un tajā minētā judikatūra.