Language of document : ECLI:EU:F:2014:16

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (kolmas koda)

12. veebruar 2014

Kohtuasi F‑73/12

Jean‑Pierre Bodson ja teised

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – EIP töötajad – Töösuhte lepinguline iseloom – EIP töötasude ja palgatõusu süsteemi reform

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega hagejad paluvad esiteks tühistada nende 2012. aasta aprilli palgateatistes sisalduvad otsused kohaldada Euroopa Investeerimispanga (EIP või edaspidi „pank”) direktorite nõukogu 13. detsembri 2011. aasta otsust, millega personalikulude eelarve tõus piirdub määraga 2,8%, ja eespool viidatud direktorite nõukogu otsust rakendava panga halduskomitee 14. veebruari 2012. aasta otsuse ning teiseks mõista EIP‑lt nende kasuks välja eespool viidatud otsuseid kohaldades maksmisele kuuluvate summade ja endise korra alusel maksmisele kuuluvate summade vahe ning kahjuhüvitis.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta J.‑P. Bodsoni ja seitsme hageja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Investeerimispanga kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Töösuhte eeskirjadest lähtuv olemus – Teenistusüksuste töö korraldamine ja töötajate töötasu kindlaksmääramine – Administratsiooni kaalutlusõigus

(Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, artikkel 21; Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjad, artiklid 13 ja 20; Euroopa Investeerimispanga kodukord, artikkel 31)

2.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Töötasu – Süsteemi reform – Administratsiooni kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid

1.      Kui töölepingud sõlmiti liidu asutusega, kes täidab oma ülesannet avalikes huvides ja kel on volitused kehtestada eeskirjadega oma personalile kohaldatavad sätted, on poolte tahe sellise lepingu puhul tingimata piiratud igasuguste kohustuste näol, mis tulenevad sellest spetsiifilisest ülesandest ning mis kehtivad nii selle asutuse juhtorganite kui ka selle teenistujate suhtes. Euroopa Investeerimispanga kodukorra artikli 31 kohaselt on pangal volitus kehtestada eeskirjadega oma personalile kohaldatavad sätted. Seetõttu on panga ja tema lepinguliste töötajate suhted põhiosas olemuselt eeskirjadest lähtuvad.

Selles tähenduses on pangal temal lasuva avalikes huvides teostatava ülesande jaoks kaalutlusõigus oma teenistusüksuste töö korraldamisel ja oma töötajate töötasu ühepoolselt kindaksmääramisel, vaatamata nende töösuhete aluseks olevatele lepingulistele õigusaktidele.

(vt punktid 52, 53 ja 55)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. oktoober 2004, kohtuasi C‑409/02 P: Pflugradt vs. EKP (punktid 34 ja 36); 22. detsember 2008, kohtuasi C‑443/07 P: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (punkt 60).

Avaliku Teenistuse Kohus: 22. oktoober 2002, liidetud kohtuasjad T‑178/00 ja T‑341/00: Pflugradt vs. EKP (punkt 53).

2.      Mis puudutab Euroopa Investeerimispanga töötasu ja töötasu tõusu süsteemi, siis sellise liidu asutuse nagu panga eelarve väljatöötamine tähendab poliitilist laadi keeruliste hinnangute andmist ning majanduse arengusuundade ja rahandusnäitajate arvessevõtmise vajadust. Pangal on sellega seoses ulatuslik kaalutlusõigus, mis annab õiguse ainult piiratud kohtulikuks kontrolliks, mis keelab kohtul asendada asutuse hinnangut enda hinnanguga. Seega peab liidu kohus piirduma selle analüüsimisega, kas panga hinnangute puhul on tegemist ilmselge veaga või kas pank ei ole ilmselgelt ületanud oma kaalutlusõiguse piire.

Selleks et teha kindlaks, kas administratsioon on teinud asjaolude hindamisel ilmselge vea, mis õigustaks otsuse tühistamist, peavad tõendid, mille esitamise kohustus on hagejal, olema piisavad, et administratsiooni antud hinnang muutuks ebausutavaks. Seega ei ole hagejate kinnitus, et pank hoidis kokku ainult töötajate pealt, kuidagi põhjendatud ja selle abil ei saa tuvastada ilmset hindamisviga.

(vt punktid 78, 79 ja 90)

Viide:

Euroopa Kohus: 9. juuni 2005, kohtuasi C‑318/03: HLH Warenvertrieb ja Orthica (punkt 75).