Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

15 юни 2016 година

Дело F‑75/12

Daniel Wille

и

Bo Skovsboell

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за бонус за осигурителен стаж — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без обсъждане на спора по същество — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Daniel Wille и г‑н Bo Skovsboell искат отмяна на „решенията“, съответно от 21 ноември 2011 г. и 5 март 2012 г., за изчисляване на бонуса в пенсионната схема на Европейския съюз за техните придобити по-рано по друга пенсионна схема пенсионни права и, ако е необходимо, отмяна на решенията на органа по назначаването на Европейската комисия, съответно от 19 април и 29 юни 2012 г., с които са отхвърлени жалбите им по административен ред срещу „решенията“, с които се определя този бонус

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Daniel Wille и г‑н Bo Skovsboell понасят собствените си разноски и са осъдени да заплатят направените от Европейската комисия разноски.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

Съобщено на длъжностно лице предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Европейския съюз на пенсионните права, придобити по друга пенсионна схема, не произвежда задължителни правни последици, които засягат пряко и непосредствено правното положение на неговия адресат, като променят съществено правното му положение. Следователно то не е акт с неблагоприятни последици, който засяга интересите на лицето по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника.

(вж. т. 18)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 62 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 58