Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Sprawa F‑75/12

Daniel Wille

i

Bo Skovsboell

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o wydanie orzeczenia bez rozpatrywania sprawy co do istoty – Artykuł 83 regulaminu postępowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Daniel Wille i Bo Skovsboell żądali stwierdzenia nieważności „decyzji”, wydanych odpowiednio w dniach 21 listopada 2011 r. i 5 marca 2012 r., w sprawie ustalenia liczby dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury w systemie emerytalnym Unii Europejskiej na podstawie ich uprawnień emerytalnych nabytych wcześniej w innym systemie, a o ile zajdzie taka potrzeba, decyzji organu powołującego Komisji Europejskiej, odpowiednio z dni 19 kwietnia i 29 czerwca 2012 r. oddalających zażalenia na „decyzje” ustalające tę liczbę dodatkowych lat.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona. Daniel Wille i Bo Skovsboell pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Skargi urzędników – Akt niekorzystny – Pojęcie – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury w kontekście przeniesienia do systemu Unii uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym przed podjęciem służby w Unii – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 1; załącznik VIII, art. 11 ust. 2)

Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury, przedstawiona urzędnikowi w kontekście przeniesienia do systemu emerytalnego Unii Europejskiej uprawnień emerytalnych nabytych w ramach innego systemu, nie wywiera wiążących skutków prawnych mających bezpośredni i natychmiastowy wpływ na sytuację prawną jej adresata, zmieniając w istotny sposób jego sytuacją prawną. Co za tym idzie, nie stanowi ona aktu niekorzystnego w rozumieniu art. 91 ust. 1 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 18)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyroki: z dnia 13 października 2015 r., Komisja/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, pkt 62; Teughels/Komisja, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, pkt 58