Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amstgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Sandy Siewert mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-394/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amstgericht Rüsselsheim

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sandy Siewert

Motpart: Condor Flugdienst GmbH

Tolkningsfrågor

Måste de extraordinära omständigheterna, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 , vara direkt hänförliga till den flygning till vilken biljett har bokats?

För det fall extraordinära omständigheter som inträffat under tidigare flygningar också är relevanta för en senare flygning, är det tillräckligt att de rimliga åtgärder som det lufttrafikföretag som utför flygningen ska vidta enligt artikel 5.3 i förordningen syftar till att förhindra extraordinära omständigheter eller måste de även syfta till att förhindra en längre försening?

Är ingripanden av utomstående som handlar under eget ansvar och på vilka uppgifter anförtrotts vilka hör till driften av ett lufttrafikföretag, att anse som extraordinära omständigheter i den mening som avses i artikel 5.3 i förordningen?

Om fråga 3 besvaras jakande, har det då för bedömningen någon betydelse av vem (flygbolag, flygplatsoperatör och så vidare) den utomstående aktören anförtrotts uppgifterna?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EGT L 46, s. 1)