Language of document :

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Sandy Siewert i in. przeciwko Condor Flugdienst GmbH

( = "o" "Sprawy połączone"  IF = "n" "Sprawa" Sprawa C-394/14)1

[Odesłanie prejudycjalne – Regulamin postępowania – Artykuł 99 – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Duże opóźnienie lotu – Prawo pasażerów do odszkodowania – Przesłanki zwolnienia przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania – Pojęcie nadzwyczajnych okoliczności – Samolot uszkodzony w trakcie poprzedniego lotu przez pojazd ze schodami do samolotu]

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Rüsselsheim

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Strona pozwana: Condor Flugdienst GmbH

Sentencja

Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, należy interpretować w ten sposób, że wydarzenie takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, to jest uderzenie w samolot lotniskowego pojazdu ze schodami do samolotu, nie może zostać zakwalifikowane jako „nadzwyczajna okoliczność” zwalniająca przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty na rzecz pasażerów odszkodowania z tytułu dużego opóźnienia lotu obsługiwanego przez ten samolot.

____________

1     Dz.U. C 372 z 20.10.2014.