Language of document :

25. septembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(kohtuasi C-564/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Belgia Kuningriik ei ole hiljemalt 25. detsembril 2013 vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta1 , või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis Belgia Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artikli 16 lõike 1 esimesest lõigust tulenevaid kohustusi;

määrata Belgia Kuningriigile direktiivi 2011/98/EL ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse rikkumise eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 70 828,80 eurot iga päeva kohta alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2011/98/EL artikli 16 lõike 1 esimese lõigu kohaselt olid liikmesriigid kohustatud võtma direktiivi ülevõtmiseks vajalikud siseriiklikud meetmed hiljemalt 25. detsembril 2013. Kuna Belgia ei ole direktiivi täielikust ülevõtmisest teatanud, otsustas komisjon esitada hagi Euroopa Kohtule.

Komisjon teeb oma hagis ettepaneku määrata Belgia Kuningriigile päevane karistusmakse 70 828,80 eurot. Karistusmakse suuruse arvutamisel on arvesse võetud rikkumise raskust ja kestust ning hoiatavat mõju liikmesriigi maksevõimet arvestades.

____________

1 ELT L 343, lk 1.