Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(lieta C-564/17)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka vēlākais līdz 2013. gada 25. decembrim nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/98/ES par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi 1 , prasības, vai katrā ziņā nepaziņojot par šiem aktiem Komisijai, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 16. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu noteikt Beļģijas Karalistei pienākumu samaksāt kavējuma naudu EUR 70 828,80 apmērā par dienu, skaitot no sprieduma pasludināšanas datuma šajā lietā saistībā ar pienākuma paziņot par Direktīvas 2011/98/ES transponēšanas pasākumiem neizpildi;

piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2011/98/ES 16. panta 1. punkta pirmo daļu dalībvalstīm bija pienākums vēlākais līdz 2013. gada 25. decembrim pieņemt valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai transponētu direktīvā noteiktos pienākumus. Tā kā Beļģija nepaziņoja par direktīvas pilnīgu transponēšanu, Komisija nolēma vērsties Tiesā.

Prasībā Komisija ierosina noteikt Beļģijas Karalistei pienākumu samaksāt kavējuma naudu par dienu EUR 70 828,80 apmērā. Kavējuma naudas apmērs ir ticis aprēķināts, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī preventīvo iedarbību atbilstoši dalībvalsts maksātspējai.

____________

1     OV L 343, 1. lpp.