Language of document :

Иск, предявен на 25 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-564/17)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Да установи, че като не е приело до 25 декември 2013 г. всички законови, подзаконови и административни мерки, за да се съобрази с Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка1 , или при всички положения, като не е съобщило тези разпоредби на Комисията, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си съгласно член 16, параграф 1 от посочената директива,

Да наложи на Кралство Белгия на основание член 260, параграф 3 ДФЕС плащане на дневна парична санкция в размер на 70 828,80 EUR, считане от датата на постановяване на решението по настоящото дело за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките по транспониране на Директива 2011/98/ЕС,

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 16, параграф 1, първа алинея от Директива 2011/98/ЕС държавите членки са длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за транспониране на задълженията по директивата до 25 декември 2013 г. Тъй като Белгия не е съобщила пълното транспониране на директивата, Комисията решава да сезира Съда.

С исковата си молба Комисията предлага да бъде наложена дневна парична санкция от 70 828,80 EUR на Кралство Белгия. Размерът на санкцията е изчислен, като е отчетена тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращият ефект с оглед способността за плащане на държавата членка.

____________

1 ОВ L 343, стр. 1.