Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) on esittänyt 14.1.2021 – IO v. Wallonische Region

(asia C-23/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gericht Erster Instanz Eupen

Pääasian asianosaiset

Hakija: IO

Vastapuoli: Wallonische Region (Vallonian alue)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallinen säännöstö, jota Vallonian alue soveltaa siten, että Belgiassa asuvan toimitusjohtajan (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) muuhun EU:n jäsenvaltioon kuin Belgiaan sijoittautuneelta yritykseltä (riippumatta siitä, onko tämä oikeushenkilö) käyttöönsä saaman ulkomaisen yritysajoneuvon käyttö ilman uutta rekisteröintivelvollisuutta edellyttää, että kyseinen toimitusjohtaja (tai itsenäinen ammatinharjoittaja) pitää ajoneuvossa mukana yrityksen (riippumatta siitä, onko tämä oikeushenkilö) antamaa todistusta tai osoitusta toimeksiannosta (eli 20.7.2001 annetun kuninkaan asetuksen 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua todistusta), ristiriidassa asiaa koskevien unionin oikeussääntöjen kanssa ja erityisesti EUT-sopimuksen (SEUT) 49 artiklan (sijoittautumisvapaus) ja sen 56 artiklan (palvelujen tarjoamisen vapaus) kanssa?

Onko Belgiassa asuvan osakkaan ja toimitusjohtajan käyttöönsä saaman, ulkomaille rekisteröidyn yritysajoneuvon käytön edellytys, jonka mukaan tämän osakkaan ja toimitusjohtajan on saatava palkkaa tai tuloja yritykseltä, yhteensopiva asiaa koskevien unionin oikeussääntöjen ja erityisesti SEUT 49 artiklan (sijoittautumisvapaus) ja SEUT 56 artiklan (palvelujen tarjoamisen vapaus) kanssa?

Onko kansallinen säännöstö, sellaisena kuin se on tässä kuvailtuna ja sellaisena kuin Vallonian alue on sen pannut täytäntöön, perusteltu yleiseen turvallisuuteen tai muihin suojatoimenpiteisiin liittyvien vaatimusten perusteella, ja onko kansallinen säännöstö, jota tulkitaan siten, että siinä säädetään pakottavasti, että ajoneuvossa on pidettävä mukana osoitus toimeksiannosta sekä todistus ajoneuvon käyttöön saamisesta, tarpeen tavoitellun tavoitteen saavuttamiseksi, vai olisiko tämä tavoite voitu saavuttaa myös muilla lievemmillä ja vähemmän muodollisilla keinoilla?

____________