Language of document : ECLI:EU:C:2019:80

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

31. siječnja 2019.(*)

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 51. stavak 1. točka (a), članak 51. stavak 2. i članak 75. – Žig Europske unije Cystus – Dodatak prehrani za nemedicinske potrebe – Djelomično proglašenje opoziva – Percepcija pojma ‚cystus’ kao opisne oznake glavnog sastojka predmetnih proizvoda – Obveza obrazlaganja”

U predmetu C‑194/17 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 13. travnja 2017.,

Georgios Pandalis, sa stalnom adresom u Glandorfu (Njemačka), kojeg zastupa A. Franke, Rechtsanwältin,

žalitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju S. Hanne i D. Walicka, u svojstvu agenata,

tuženik u prvom stupnju,

LR Health & Beauty Systems GmbH, sa sjedištem u Ahlenu (Njemačka), koji zastupaju N. Weber i L. Thiel, Rechtsanwälte,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Vilaras, predsjednik četvrtog vijeća, u svojstvu predsjednika trećeg vijeća, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (izvjestitelj) i D. Šváby, suci,

nezavisna odvjetnica: J. Kokott,

tajnik: R. Schiano, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 20. lipnja 2018.,

saslušavši mišljenje nezavisne odvjetnice na raspravi održanoj 13. rujna 2018.,

donosi sljedeću

Presudu

1        Georgios Pandalis svojom žalbom traži ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 14. veljače 2017., Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (T‑15/16, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2017:75), kojom je taj sud odbio njegovu tužbu za poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 30. listopada 2015. (predmet R 2839/2014‑1), u vezi s postupkom opoziva između društva LR Health & Beauty Systems i G. Pandalisa (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

 Pravni okvir

 Uredba (EZ) br. 207/2009

2        Članak 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje”, u stavku 1. točki (c) određuje:

„Neće se registrirati sljedeće: (c)

[…]

(c)      žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga”.

3        Člankom 51. te uredbe, naslovljenim „Razlozi za opoziv”, predviđa se:

„1.      Prava nositelja žiga [Europske unije] proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen [EUIPO‑u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a)      ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u [Europskoj uniji] u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu;

[…]

2.      Kad osnovani razlozi za opoziv prava postoje u odnosu na samo neke proizvode ili samo neke usluge za koje je taj žig EU‑a registriran, prava nositelja proglašavaju se opozvanima u odnosu na samo te proizvode ili samo te usluge.”

4        Članak 64. navedene uredbe, naslovljen „Odluke o žalbama”, u stavku 1. propisuje:

„Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje.”

5        Članak 75. navedene uredbe, naslovljen „Obrazloženje na kojem se temelje odluke”, glasi:

„U odlukama [EUIPO‑a] moraju biti navedeni razlozi na kojima se one temelje. Odluke se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati.”

 Direktiva 2002/46/EZ

6        Članak 2. točka (a) Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL 2002., L 183, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 154.) glasi:

„Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)      ‚dodaci prehrani’ znači hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, a koja predstavlja koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka, pojedinačne ili u kombinaciji, na tržištu u doziranom obliku, to jest oblicima kao što su kapsule, pastile, tablete, pilule i slično, vrećice praha, ampule tekućine, bočice na kapaljku, te ostali slični oblici tekućine i praha namijenjeni za uzimanje u odmjerenim malim količinama.”

7        Članak 6. te direktive predviđa:

„1.      U smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2000/13/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (SL 2000., L 109, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 77.)], naziv pod kojim se prodaju proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom jest ‚dodatak prehrani’.

2.      Označivanje, prezentacija i oglašavanje ne smiju pridavati dodacima prehrani svojstva prevencije, liječenja ili izlječenja bolesti ljudi, niti upućivati na takva svojstva.

3.      Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2000/13/EZ, naljepnica mora sadržavati sljedeće detalje:

(a)      nazive kategorija hranjivih tvari ili tvari koje obilježavaju proizvod ili navod o naravi tih hranjivih tvari;

(b)      udio proizvoda preporučen za dnevnu konzumaciju;

(c)      upozorenje da se ne smije premašiti navedena preporučena dnevna doza;

(d)      izjavu u smislu da se dodaci prehrani ne bi smjeli koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu;

(e)      izjavu u smislu da bi proizvodi trebali biti spremljeni izvan dosega male djece.”

 Okolnosti spora

8        G. Pandalis podnio je 10. kolovoza 1999. EUIPO‑u prijavu za registraciju žiga Europske unije. Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak Cystus (u daljnjem tekstu: predmetni žig).

9        Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 30. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), i odgovaraju sljedećem opisu: „Dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”.

10      Predmetni žig registriran je 5. siječnja 2004. pod brojem 1273 119.

11      Društvo LR Health & Beauty Systems GmbH podnijelo je 3. rujna 2013. u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 zahtjev za opoziv prava nositelja predmetnog žiga za sve registrirane proizvode, s obrazloženjem da se žig tijekom neprekidnog razdoblja od pet godina nije stvarno rabio.

12      Odjel za poništaje EUIPO‑a (u daljnjem tekstu: Odjel za poništaje) 12. rujna 2014. proglasio je opozvanim njegova prava za dio registriranih proizvoda, uključujući „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” koji pripadaju razredu 30. Nicanskog sporazuma.

13      Spornom odlukom od 30. listopada 2015. prvo žalbeno vijeće EUIPO‑a (u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće) odbilo je tužiteljevu žalbu protiv te odluke Odjela za poništaje. Konkretno, kao prvo, smatralo je da tužitelj nije upotrebljavao pojam „cystus” kao žig Europske unije, odnosno kao oznaku komercijalnog podrijetla svojih proizvoda, nego kao opis svojih proizvoda kako bi naveo da proizvodi sadržavaju ekstrakte biljke roda Cistus Incanus L. kao osnovnu aktivnu tvar. S tim u svezi, to što se djelomično upotrebljavao simbol „®” i na proizvodima naveo pojam „cystus” sa slovom „y” nije bilo dovoljno kako bi se moglo zaključiti da je riječ o uporabi u svojstvu žiga Europske unije.

14      Kao drugo, žalbeno vijeće smatralo je da tužitelj nije dokazao stvarnu i objektivnu uporabu predmetnog žiga za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” koji pripadaju razredu 30. Nicanskog sporazuma. Naime, s jedne strane, nije dokazao da se pojam „cystus” rabio kao žig za proizvode Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln. S druge strane, nije dokazao da mekane pastile, pastile za grlo, ekstrakt, otopina za ispiranje i tablete za sprječavanje infekcije (u daljnjem tekstu: ostali proizvodi Cystus) ulaze u kategoriju proizvoda opisanih kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe” koji pripadaju navedenom razredu 30. Žalbeno je vijeće stoga ocijenilo, u biti, da primjeri uporabe pojma „cystus” koji se odnose na te proizvode ne omogućuju dokazivanje stvarne uporabe predmetnog žiga za proizvode za koje je registriran.

15      Žalbeno je vijeće stoga zaključilo da se predmetni žig nije stvarno rabio u Europskoj uniji tijekom referentnog razdoblja.

 Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

16      Tužbom koju je dostavio tajništvu Općeg suda 14. siječnja 2016. žalitelj (tužitelj u prvostupanjskom postupku) pokrenuo je postupak radi poništenja sporne odluke.

17      Svojim prvim tužbenim razlogom, koji se u osnovi sastoji od tri dijela, tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) te uredbe, kvalificirajući predmetni žig kao opisnu oznaku, u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) navedene uredbe.

18      U točkama 17. do 20. pobijane presude Opći je sud kao neosnovan odbio prvi dio tog tužbenog razloga, koji se odnosi na opseg ispitivanja žalbenog vijeća.

19      Glede drugog dijela navedenog tužbenog razloga, koji se odnosi na tužiteljevo pravo na saslušanje, Opći sud je u točkama 23. do 25. pobijane presude zaključio da, iako se pravo na saslušanje, utvrđeno u članku 75. drugoj rečenici Uredbe br. 207/2009, odnosi na sve činjenične i pravne elemente koji predstavljaju temelj akta kojim se donosi odluka, ono se ne primjenjuje i na konačno stajalište koje uprava želi zauzeti. Žalbeno vijeće stoga nije obvezno saslušati tužitelja o činjeničnoj ocjeni iz njegova konačnog stajališta. Međutim, u ovom slučaju, žalbeno vijeće nije ni na koji način odlučivalo o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje registracije niti je dovelo u pitanje razlikovni karakter predmetnog žiga. U svakom slučaju, tužitelj je imao priliku očitovati se tijekom postupka o stvarnoj uporabi tog žiga, uključujući nužno o prirodi te uporabe, u odnosu na sve proizvode o kojima je riječ. Opći sud stoga je odbio taj drugi dio tužbenog razloga kao bespredmetan.

20      Glede trećeg dijela prvog tužbenog razloga, koji se odnosi na pogrešku koju je žalbeno vijeće počinilo smatrajući da je pojam „cystus” opisan u odnosu na sve tužiteljeve proizvode, Opći sud odlučio je ispitati taj dio zajedno s trećim tužbenim razlogom.

21      Opći sud odbio je u točkama 31. do 35. pobijane presude drugi tužbeni razlog, koji se temelji na zlouporabi ovlasti koju je počinilo žalbeno vijeće.

22      U prilog svojem trećem tužbenom razlogu, koji se sastojao od dva dijela, tužitelj je tvrdio da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. točku (a) i stavak 2. Uredbe br. 207/2009 opozvavši predmetni žig, iako je dokazao da je taj žig stvarno rabio u skladu s njegovom svrhom za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” koji pripadaju navedenom razredu 30. Nicanskog sporazuma.

23      Prvi dio trećeg tužbenog razloga odnosio se na prirodu uporabe predmetnog žiga na pakiranjima proizvoda Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln.

24      U točki 42. pobijane presude Opći sud istaknuo je da stranke nisu pobijale da predmetni proizvodi sadržavaju kao bitan aktivni sastojak i ekstrakte biljke čiji je znanstveni naziv Cistus Incanus L., a cistus latinski naziv.

25      U točki 43. pobijane presude Opći sud utvrdio je da, s obzirom na njezin kontekst, uporabu pojma „cystus” na pakiranjima predmetnih proizvoda javnost doživljava kao da ona služi za opisivanje glavnog sastojka tih proizvoda, a ne za prepoznavanje komercijalnog podrijetla tih proizvoda. Iz izraza „ekstrakt cystusa®” i uključivanja pojmova „cystus®052” na popis sastojaka proizvoda Immun44®Saft stoga osobito jasno proizlazi da pojam „cystus” ne označava „dodatak prehrani za nemedicinske potrebe” koji pripada razredu 30. Nicanskog sporazuma ni a fortiori komercijalno podrijetlo, nego samo jedan od njegovih sastojaka. Na temelju porasta upućivanja na pojam „cystus” na pakiranjima predmetnih proizvoda i njihova isticanja nije moguće dokazati uporabu navedenog pojma kao žiga Europske unije kada, kao u ovom slučaju, relevantna javnost percipira ta upućivanja kao opis bitnog aktivnog sastojka predmetnih proizvoda.

26      U točki 46. pobijane presude Opći je sud dodao da pisanje pojma „cystus” slovom „y” nije dovoljno da bi se dokazala uporaba kao žiga. S tim u svezi, deformirani slovni znakovi općenito ne doprinose razlikovanju znaka čiji je sadržaj odmah razumljiv kao opisan. Tim je više tako u ovom slučaju jer je žalbeno vijeće moglo s pravom smatrati da se slova „i” i „y” često upotrebljavaju kao međusobno zamjenjiva u riječima latinskog podrijetla i da se slovo „y” u njemačkom jeziku moglo izgovarati kao slovo „i”. Slijedom toga, žalbeno je vijeće moglo pretpostaviti, a da pritom ne počini pogrešku, da relevantna javnost pojam „cystus” doživljava kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus, a ne kao žig Europske unije, a da pritom ne utvrdi da postoji apsolutni razlog za odbijanje registracije u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.

27      Drugi dio trećeg tužbenog razloga odnosio se na klasifikaciju ostalih proizvoda Cystus. S tim u svezi, Opći je sud u točki 54. pobijane presude utvrdio da žalbeno vijeće nije ni na koji način klasificiralo te proizvode kao lijekove, medicinske proizvode iz razreda 5. Nicanskog sporazuma ili bilo koje druge kategorije, nego da je samo smatralo kako nije u dovoljnoj mjeri dokazano da navedeni proizvodi moraju biti klasificirani kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma.

28      Nakon što je u točkama 55. i 56. pobijane presude podsjetio na pravila o teretu dokazivanja u postupku opoziva žiga Europske unije, Opći sud utvrdio je u točki 57. te presude da, s jedne strane, tužitelj nije dokazao da je stvarno rabio predmetni žig i, s druge strane, da sama tvrdnja kako su predmetni proizvodi „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma nije dovoljna.

29      U točki 58. pobijane presude Opći je sud ocijenio da je žalbeno vijeće s pravom moglo smatrati da nepoštovanje odredaba Direktive 2002/46, kojima se uvodi niz obveznih oznaka za prodaju proizvoda čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, predstavlja čvrst dokaz protiv kvalifikacije kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma.

30      Opći je sud u točki 59. pobijane presude dodao da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku ni zaključivši da postojanje centralnog farmaceutskog broja za ostale proizvode Cystus, prodaja tih proizvoda u ljekarni i, posebno, činjenica da je prilikom njihova stavljanja na tržište bila istaknuta njihova mogućnost sprečavanja gripe i prehlade te njihov učinak ublažavanja upale usne šupljine predstavljaju dodatne dokaze protiv njihove kvalifikacije kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma.

31      Budući da su prvi, drugi i treći tužbeni razlog odbijeni, Opći sud odbio je u cijelosti tužbu koja je pred njim podnesena.

 Zahtjevi stranaka pred Sudom

32      Žalitelj u žalbi od Suda zahtijeva da:

–        ukine pobijanu presudu;

–        poništi spornu odluku;

–        poništi odluku Odjela za poništaje od 12. rujna 2014., u dijelu u kojem su njome nositelju predmetnog žiga opozvana prava kad je riječ o proizvodima sadržanima u razredu 30. Nicanskog sporazuma, opisanim kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”;

–        odbije zahtjev za proglašavanje žiga ništavim koji je podnijelo društvo LR Health & Beauty Systems u odnosu na predmetni žig, u dijelu u kojem se taj zahtjev odnosi na proizvode sadržane u razredu 30. Nicanskog sporazuma, opisane kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”, i

–        naloži EUIPO‑u snošenje troškova.

33      EUIPO od Suda zahtijeva da:

–        odbije žalbu i

–        naloži žalitelju snošenje troškova.

34      Društvo LR Health & Beauty Systems od Suda zahtijeva da:

–        odbije žalbu u cijelosti i

–        naloži žalitelju snošenje troškova.

 O žalbi

35      U prilog svojoj žalbi žalitelj u biti ističe tri žalbena razloga, od kojih se prvi odnosi na klasifikaciju ostalih proizvoda Cystus kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma, drugi na prirodu uporabe pojma „cystus” za proizvode Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln, a treći na pravo na saslušanje pred žalbenim vijećem.

 Prvi žalbeni razlog

 Argumentacija stranaka

36      Prvi žalbeni razlog odnosi se na obrazloženje pobijane presude iz njezinih točaka 54. do 59. Podijeljen je na dva dijela.

37      Prvim dijelom svojeg prvog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogreške koje se tiču prava pri tumačenju i primjeni članka 51. stavka 1. točke (a) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

38      S tim u svezi, iz pobijane presude ne može se znati da se predmetni žig nije rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” ili za dodatke prehrani općenito. Međutim, ostali proizvodi Cystus, čiji je glavni sastojak bušin (cistus), čine dodatke prehrani u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2002/46, koja ne pravi razliku između dodataka prehrani za medicinske potrebe i dodataka prehrani za nemedicinske potrebe.

39      Osim toga, Opći sud iskrivio je okolnost da se oglašavanje za ostale proizvode Cystus temeljilo na mogućnost sprečavanja gripe i prehlade, pogrešno smatrajući da ta okolnost upućuje na to da ti proizvodi ne mogu biti „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”.

40      Nadalje, činjenicu da žalitelj možda nije poštovao zahtjeve glede označivanja predviđene člankom 6. stavcima 1. do 3. Direktive 2002/46 Opći je sud također iskrivio. Naime, potonji ju je tumačio na način da proizvod u odnosu na koji se ne poštuju te odredbe nije dodatak prehrani za nemedicinske potrebe. Međutim, označivanje ni na koji način ne utječe na kvalifikaciju ostalih proizvoda Cystus kao dodataka prehrani, u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2002/46.

41      Opći sud također je povrijedio članak 51. stavak 1. točku (a) i članak 51. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 utvrdivši postojanje centralnog farmaceutskog broja za ostale proizvode Cystus i prodaju tih proizvoda u ljekarni kao dokaze protiv njihove kvalifikacije kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe”. Međutim, u Njemačkoj postojanje takvog farmaceutskog broja nema veze s pitanjem služi li proizvod za medicinske potrebe.

42      Naposljetku, Opći sud nije proveo zasebno ispitivanje mekanih pastila stavljenih na tržište pod predmetnim žigom (u daljnjem tekstu: mekane pastile) kako bi provjerio jesu li one dodaci prehrani u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2002/46.

43      Drugim dijelom prvog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je pobijana presuda nedostatno obrazložena u odnosu na utvrđenje da se predmetni žig nije stvarno rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe”, u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 51. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

44      Naime, žalitelj ne može saznati razloge zbog kojih činjenice koje je naveo i dokazi koje je podnio nisu uvjerili Opći sud da se predmetni žig stvarno rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe”. Osim toga, analiza Općeg suda ne omogućuje žalitelju da sazna kojoj kategoriji njegovi proizvodi pripadaju.

45      Usto, obrazloženje pobijane presude nedostatno je jer ne omogućuje žalitelju da sazna razloge zbog kojih Opći sud nije zasebno ispitao je li se predmetni žig, u odnosu na mekane pastile, stvarno rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe”.

46      Konkretno, mekane pastile nisu stavljene na tržište s naznakom da imaju mogućnost sprečavanja gripe i prehlade te učinak ublažavanja upale usne šupljine. U točki 59. pobijane presude Opći je sud, međutim, smatrao da je ta mogućnost dokaz protiv kvalifikacije ostalih proizvoda Cystus kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe”.

47      EUIPO i društvo LR Health & Beauty Systems zahtijevaju odbijanje prvog žalbenog razloga.

 Ocjena Suda

48      U ovom slučaju, žalitelj je ishodio registraciju predmetnog žiga za proizvode opisane kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma.

49      U točkama 54. do 61. pobijane presude Opći je sud presudio da je žalbeno vijeće pravilno smatralo kako tužitelj nije dokazao da se ostali proizvodi Cystus mogu kvalificirati kao „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe” te slijedom toga nije dokazao da se predmetni žig stvarno rabio u Uniji za navedene proizvode, u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

50      U prilog prvom dijelu prvog žalbenog razloga, koji se odnosi na klasifikaciju ostalih proizvoda Cystus, žalitelj tvrdi, u prvom prigovoru, da su ti proizvodi dodaci prehrani u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2002/46 i pripadaju razredu 30. Nicanskog sporazuma.

51      S tim u svezi, valja podsjetiti da iz članka 256. stavka 1. drugog podstavka UFEU‑a i članka 58. prvog stavka Statuta Suda Europske unije proizlazi da je žalba ograničena na pitanja prava. Opći sud stoga je jedini nadležan za utvrđivanje i ocjenu relevantnih činjenica kao i ocjenu dokaza. Ocjena tih činjenica i dokaza stoga ne čini, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Sudu u okviru žalbe (presude od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, t. 68. i od 6. lipnja 2018., Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, neobjavljena, EU:C:2018:396, t. 49.).

52      Nadalje, takvo iskrivljavanje mora jasno proizlaziti iz sadržaja spisa, bez potrebe za provedbom nove ocjene činjenica i dokaza (presude od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, t. 69. i od 26. listopada 2016., Westermann Lernspielverlag/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, t. 36.).

53      Osim toga, uzimajući u obzir iznimnost tužbenog razloga koji se temelji na iskrivljavanju činjenica i dokaza, članak 256. UFEU‑a, članak 58. prvi stavak Statuta Suda Europske unije i članak 168. stavak 1. točka (d) Poslovnika Suda nalažu žalitelju posebno da precizno navede dokaze koji su prema njegovu mišljenju iskrivljeni i dokaže pogreške u analizi koja je prema njegovoj procjeni dovela do toga da je Opći sud iskrivio dokaze (presuda od 22. rujna 2016., Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:720, t. 21. i navedena sudska praksa).

54      Međutim, valja utvrditi da žalitelj argumentima koje navodi u prilog tom prvom prigovoru samo osporava činjenične ocjene Općeg suda na temelju kojih je došao do zaključka da ostale proizvode Cystus ne treba kvalificirati kao „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma i nastoji, u stvarnosti, od Suda ishoditi novu ocjenu činjenica.

55      Osim toga, pod uvjetom da žalitelj tvrdi kako se pobijana presuda temelji na iskrivljavanju činjenica i dokaza, argumenti koje on iznosi u prilog toj tvrdnji ne omogućuju utvrđivanje konkretnih dokaza koje je Opći sud iskrivio niti dokazuju pogreške u analizi koje je navodno počinio. Stoga ti argumenti ne ispunjavaju zahtjeve koji proizlaze iz sudske prakse navedene u točki 53. ove presude.

56      Slijedom navedenog, prvi dio prvog žalbenog razloga valja odbiti kao neosnovan.

57      Žalitelj u drugom prigovoru prigovara Općem sudu da nije proveo zasebno ispitivanje u odnosu na mekane pastile, s obzirom na to da je u točki 59. pobijane presude općenito zaključio da su ostali proizvodi Cystus prilikom njihova stavljanja na tržište predstavljeni kao da imaju pozitivne učinke na zdravlje, što predstavlja dokaz protiv njihove klasifikacije kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe”. Žalitelj osporava da su mekane pastile stavljene na tržište s naznakom da imaju takve pozitivne učinke.

58      Bez potrebe utvrđivanja je li taj drugi prigovor dopušten, dovoljno je istaknuti, kao što je to učinila nezavisna odvjetnica u točki 39. svojeg mišljenja, da je riječ o pogrešnom tumačenju točke 59. pobijane presude.

59      Naime, u toj točki Opći sud nije utvrdio da su mekane pastile stavljene na tržište s naznakom njihovih pozitivnih učinaka na zdravlje. On je samo naveo, bez razlikovanja mekanih pastila od ostalih proizvoda Cystus, da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u činjeničnoj ocjeni dodatnih dokaza protiv kvalifikacije ostalih proizvoda Cystus kao „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe”.

60      Opći sud time nije doveo u pitanje ocjenu žalbenog vijeća iz točke 57. pobijane odluke, prema kojoj dokumenti koje je tužitelj podnio nisu naznačivali jesu li mekane pastile „medicinski proizvodi” ili „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”. Slijedom toga, mekane pastile bile su predmet zasebnog ispitivanja u kojem su žalbeno vijeće i Opći sud uzeli u obzir činjenicu da one nisu bile stavljene na tržište s naznakom pozitivnih učinaka na zdravlje.

61      Drugi prigovor treba stoga odbiti.

62      Što se tiče drugog dijela prvog žalbenog razloga, koji se odnosi na povredu obveze obrazlaganja, tužitelj ističe, s jedne strane, da Opći sud nije ništa utvrdio u odnosu na kategoriju kojoj pripadaju ostali proizvodi Cystus.

63      Međutim, kao što je to istaknula nezavisna odvjetnica u točki 43. svojeg mišljenja, spor između društva LR Health & Beauty Systems i žalitelja odnosi se isključivo na pitanje je li on bio u mogućnosti podnijeti dokaz stvarne uporabe predmetnog žiga za ostale proizvode Cystus kao „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma.

64      U okviru ispitivanja tog spora Opći sud utvrdio je u točki 57. pobijane presude da je žalbeno vijeće pravilno smatralo da tužitelj nije podnio takav dokaz stvarne uporabe. Nije na Općem sudu da ispita pitanje o tome kojoj kategoriji, osim razreda 30. Nicanskog sporazuma, ostali proizvodi Cystus trebaju pripadati jer takvo pitanje nije relevantno za rješenje tog spora.

65      U tim okolnostima prvi žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

66      Tužitelj smatra, s druge strane, da se iz pobijane presude ne mogu saznati razlozi zbog kojih Opći sud nije proveo zasebno ispitivanje kako bi provjerio je li se predmetni žig, posebno glede mekanih pastila, stvarno rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe”.

67      S tim u svezi valja podsjetiti da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, Sud ne nalaže Općem sudu da pruži obrazloženje kojim bi se iscrpno i pojedinačno osvrnuo na sve tvrdnje koje su iznijele stranke u sporu i da obrazloženje Općeg suda, dakle, može biti implicitno, pod uvjetom da se njime omogućuje zainteresiranim osobama da saznaju razloge zbog kojih Opći sud nije prihvatio njihove argumente, a Sudu da raspolaže dostatnim elementima za izvršavanje svojeg nadzora (presuda od 30. svibnja 2018., Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P i C‑86/16 P, EU:C:2018:349, t. 82. i navedena sudska praksa).

68      Točno je da Opći sud nije razlikovao mekane pastile od ostalih proizvoda Cystus. Međutim, valja istaknuti da je u točkama 57. do 64. sporne odluke žalbeno vijeće ispitalo odgovaraju li mekane pastile, među ostalim proizvodima Cystus, opisu „dodaci prehrani za nemedicinske potrebe”.

69      Stoga valja zaključiti da je Opći sud, utvrdivši da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku glede klasifikacije ostalih proizvoda Cystus, prihvatio ocjenu žalbenog vijeća. Na taj način, kao što je to istaknula nezavisna odvjetnica u točki 45. svojeg mišljenja, Opći je sud prešutno odbio žaliteljeve prigovore glede mekanih pastila.

70      Stoga drugi prigovor i, prema tome, drugi dio prvog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovane.

71      S obzirom na prethodna razmatranja, prvi žalbeni razlog treba odbaciti kao djelomično nedopušten i odbiti kao djelomično neosnovan.

 Drugi žalbeni razlog

 Argumentacija stranaka

72      Drugi žalbeni razlog odnosi se na obrazloženje pobijane presude iz njezinih točaka 43. i 46. Sastoji se od dva dijela.

73      Prvim dijelom drugog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 51. stavak 1. točku (a) i stavak 2. Uredbe br. 207/2009 kvalificirajući predmetni žig kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus bez pozivanja na njegovu konkretnu uporabu kao žiga.

74      Prema žaliteljevu mišljenju, Opći je sud u točki 46. pobijane presude pogrešno naveo da je žalbeno vijeće moglo smatrati da relevantna javnost pojam „cystus” doživljava kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus, a ne kao žig Europske unije, a da pritom nije utvrdio da postoji apsolutni razlog za odbijanje u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe o žigu Europske unije. Ta sažeta kvalifikacija Općeg suda žalitelja lišava svake mogućnosti uporabe svojeg žiga u skladu s njegovom bitnom funkcijom, u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 51. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

75      S tim u svezi, kao prvo, Opći sud trebao je provjeriti je li žalitelj rabio predmetni žig za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” u obliku u kojem je registriran ili u obliku koji se od njega razlikovao u elementima koji ne mijenjaju njegov razlikovni karakter.

76      Kao drugo, Opći je sud trebao ispitati je li se predmetni žig rabio u skladu sa svojom bitnom funkcijom, a to je oznaka komercijalnog podrijetla. Taj se žig rabio u skladu s tom funkcijom s obzirom na to da je potrošač naviknut na to da se na proizvodima, osim glavnog žiga, nalaze i sekundarni žigovi koji se također shvaćaju kao oznaka podrijetla proizvoda.

77      Kao treće, relevantna javnost znak Cystus smatra žigom koji označava dodatke prehrani stavljene na tržište zbog činjenice da se taj žig upotrebljava i za biljku cistus, koja se prodaje kao gotov proizvod. Slijedom toga, činjenica označavanja predmetnih proizvoda znakom Cystus predstavlja uporabu žiga, u smislu da upućuje na to da je proizvođač jednog od bitnih elemenata proizvoda također odgovoran za odnosne dodatke prehrani u cjelini.

78      Glede „dodataka prehrani za nemedicinske potrebe”, koji kao glavnu aktivnu tvar sadržavaju ekstrakte biljke cistus, žalitelj je de facto lišen mogućnosti uporabe svojeg žiga u skladu s njegovom funkcijom.

79      Drugim dijelom drugog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio obvezu obrazlaganja u odnosu na utvrđenje da se predmetni žig nije stvarno rabio za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe”, u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 51. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

80      S tim u svezi, ocjena Općeg suda u točkama 43. i 46. pobijane presude proturječna je jer je on, s jedne strane, utvrdio da pisanje pojma „cystus” slovom „y” nije dovoljno da bi se dokazala uporaba kao žiga. No, s druge strane, Opći sud tvrdi da je, na temelju te argumentacije, žalbeno vijeće moglo, a da pritom ne počini pogrešku, smatrati da relevantna javnost pojam „cystus” doživljava kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus, a ne kao žig Europske unije.

81      Obrazloženje koje je prihvatio Opći sud je, osim toga, nedostatno, s obzirom na to da nije iznio razloge zbog kojih konkretna priroda uporabe predmetnog žiga ne ispunjava zahtjeve predviđene u članku 51. stavku 1. točki (a) i članku 51. stavku 2. Uredbe br. 207/2009. Naime, budući da je taj žig registriran, među ostalim, za „dodatke prehrani za nemedicinske potrebe” iz razreda 30. Nicanskog sporazuma, trebalo bi pretpostaviti da je razlikovan, a ne opisan za te proizvode.

82      EUIPO i društvo LR Health & Beauty Systems tvrde da drugi žalbeni razlog treba odbiti.

 Ocjena Suda

83      Glede prvog dijela drugog žalbenog razloga valja podsjetiti da je žig u „stvarnoj uporabi” ako se rabi sukladno svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran kako bi stvorio ili sačuvao tržište za te proizvode ili usluge, iz čega su isključene uporabe simbolične prirode čiji je jedini cilj osiguranje prava zajamčenih žigom. Ocjena stvarnosti uporabe žiga treba se zasnivati na svim činjenicama i okolnostima na temelju kojih je moguće utvrditi je li on doista rabljen na tržištu, osobito imajući u vidu onu uporabu koja se smatra opravdanom u relevantnom ekonomskom sektoru kako bi se održali ili stvorili tržišni udjeli u korist proizvoda ili usluga koji su zaštićeni žigom, prirodu tih proizvoda ili usluga, karakteristike tržišta te opseg i učestalost uporabe žiga (presude od 11. ožujka 2003., Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, t. 43. i od 17. ožujka 2016., Naazneen Investments/OHIM, C‑252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, t. 56.).

84      Glede pojedinačnih žigova, ta glavna funkcija jamstvo je, potrošaču ili krajnjem korisniku, istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koje označava žig, što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda od proizvoda ili usluga drugoga porijekla a da on pritom ne dođe u moguću zabludu. Naime, kako bi žig mogao ostvarivati svoju ulogu bitnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se Ugovorom namjerava uspostaviti i održati, on mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge označeni tim žigom proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kakvoću (presuda od 8. lipnja 2017., W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, t. 41. i navedena sudska praksa).

85      Iz toga slijedi da uvjet stvarne uporabe u skladu s bitnom funkcijom nije ispunjen u slučaju kad obilježavanje žigom proizvoda ne doprinosi ni stvaranju tržišta za taj proizvod ni njegovu razlikovanju u interesu potrošača od proizvoda koji potječu od drugih poduzeća (vidjeti u tom smislu presudu od 15. siječnja 2009., Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, t. 21.).

86      U ovom slučaju, valja utvrditi da žaliteljeva argumentacija proizlazi iz pogrešnog tumačenja pobijane presude.

87      S tim u svezi, Opći je sud u točki 43. pobijane presude naveo da, „s obzirom na njezin kontekst”, uporabu pojma „cystus” na pakiranjima proizvoda Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln javnost doživljava kao da ona služi za opisivanje glavnog sastojka tih proizvoda, a ne za prepoznavanje komercijalnog podrijetla tih proizvoda.

88      Osim toga, u točki 46. pobijane presude Opći je sud utvrdio da je žalbeno vijeće moglo pretpostaviti, a da pritom ne počini pogrešku, da relevantna javnost pojam „cystus” doživljava kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus, a ne kao žig Europske unije.

89      Nadalje, u točki 47. pobijane presude Opći je sud naveo da element „cystus” ima „slab razlikovni karakter”.

90      Iz toga proizlazi, kao što je to istaknula nezavisna odvjetnica u točki 59. svojeg mišljenja, da Opći sud nije utvrdio da je predmetni žig opisnog karaktera.

91      Naime, Opći sud je razlikovao, s jedne strane, uporabu predmetnog žiga i, s druge strane, uporabu pojma „Cystus”, koju javnost percipira kao da služi za opisivanje glavnog sastojka Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln. S obzirom na sudsku praksu navedenu u točkama 83. do 85. ove presude, Opći je sud mogao provesti takvo razlikovanje s obzirom na to da se žig ne koristi uvijek u skladu sa svojom bitnom funkcijom, a to je jamčenje istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluga za koje je registriran.

92      Stoga je Opći sud, u biti, nakon ocjene činjenica i dokaza, zaključio da je, u okolnostima slučaja, žalbeno vijeće pravilno navelo da žalitelj nije koristio predmetni žig u skladu s njegovom bitnom funkcijom. Žalitelj je stoga rabio pojam „cystus” kao opisnu oznaku glavnog sastojka predmetnih proizvoda, a ne kao predmetni žig.

93      Štoviše, pitanje je li žalitelj rabio predmetni žig u skladu s funkcijom oznake podrijetla ili je rabio pojam „cystus” na pakiranjima predmetnih proizvoda predstavlja činjeničnu ocjenu i stoga može biti predmet žalbe samo u slučaju iskrivljavanja, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 51. ove presude. Međutim, u okviru prvog dijela drugog žalbenog razloga žalitelj nije tvrdio da je Opći sud iskrivio činjenice i dokaze koji su mu podneseni na ocjenu.

94      U tim okolnostima, prvi dio drugog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan.

95      Drugi dio drugog žalbenog razloga, koji se odnosi na obvezu obrazlaganja, temelji se na pretpostavci da je Opći sud smatrao da je predmetni žig opisan u odnosu na proizvode o kojima je riječ. Međutim, kao što proizlazi iz ispitivanja prvog dijela tog žalbenog razloga, ta je pretpostavka pogrešna.

96      Nadalje, Opći je sud u točkama 39. do 49. pobijane presude iznio razloge zbog kojih je ocijenio da predmetni žig nije bio u stvarnoj uporabi u Uniji, u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 51. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, za proizvode Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft i Immun44® Kapseln.

97      U tim okolnostima, drugi dio drugog žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan, a slijedom toga treba odbiti kao neosnovan i drugi žalbeni razlog u cijelosti.

 Treći žalbeni razlog

 Argumentacija stranaka

98      Žalitelj se poziva na točke 23. do 25. pobijane presude i tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 75. druge rečenice Uredbe br. 207/2009 jer je žalbeno vijeće utvrdilo da postoji apsolutni razlog za odbijanje registracije zbog opisnog karaktera predmetnog žiga, kao što to proizlazi iz točaka 32. i 34. sporne odluke. Suprotno onomu što tvrdi Opći sud, žalbeno je vijeće provelo tu ocjenu u okviru uvodnog obrazloženja sporne odluke, a ne u okviru ispitivanja konkretne prirode uporabe predmetnog žiga.

99      Međutim, žalitelj tijekom postupka pred žalbenim vijećem nije imao priliku zauzeti stajalište o utvrđivanju opisnog karaktera predmetnog žiga. Stoga je Opći sud trebao poništiti spornu odluku zbog povrede prava na saslušanje.

100    EUIPO i društvo LR Health & Beauty Systems osporavaju osnovanost žaliteljevih argumenata.

 Ocjena Suda

101    U točkama 23. do 25. pobijane presude Opći je sud ispitao i odbio drugi dio prvog tužbenog razloga tužitelja u prvostupanjskom postupku, koji se temelji na povredi njegova prava na saslušanje, utvrđenog u članku 75. drugoj rečenici Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu, Opći sud navodi da, suprotno onomu što je tvrdio tužitelj, žalbeno vijeće nije ni na koji način odlučilo o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje registracije niti je dovelo u pitanje razlikovni karakter predmetnog žiga i da je, u svakom slučaju, tužitelj imao priliku očitovati se tijekom postupka o stvarnoj uporabi tog žiga, uključujući nužno o prirodi te uporabe u odnosu na sve proizvode o kojima je riječ.

102    Žalitelj u biti prigovara Općem sudu da je pogrešno tumačio spornu odluku. Tvrdi da je žalbeno vijeće odlučilo o apsolutnom razlogu za odbijanje registracije, u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, o kojem on nije bio saslušan. S tim u svezi, žalitelj se poziva na točke 32. i 34. sporne odluke.

103    U točki 32. te odluke žalbeno je vijeće utvrdilo da „znanstveni generički naziv biljke ne predstavlja samo naziv biljnog roda (i, slijedom toga, naziv proizvoda u širem smislu ili opisnu oznaku, u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009), nego označava i proizvode čiji je osnovni sastojak dobiven od biljaka tog roda” i da to utvrđenje nije bilo dovedeno u pitanje zamjenom slova „i” i „y”, koja se često koriste bez razlikovanja u riječima latinskog podrijetla.

104    Doduše, te bi rečenice, promatrane zasebno, mogle dovesti u zabludu. Međutim, iz točke 29. pobijane odluke proizlazi kako je žalbeno vijeće istaknulo da se spor između društva LR Health & Beauty Systems i žalitelja odnosio na pitanje je li potonji konkretno rabio predmetni žig u skladu s funkcijom oznake podrijetla ili je rabio pojam „cystus” kao opisnu oznaku glavnog sastojka proizvoda o kojima je riječ.

105    Slijedom toga, žalbeno vijeće nije smatralo da žalitelj općenito ne može rabiti predmetni žig. Nakon što je ispitalo činjenice i dokaze, ocijenilo je da je žalitelj u predmetnom slučaju pojam „cystus” rabio kao opisnu oznaku koja se odnosi na naziv biljke cistus.

106    Iz toga proizlazi da se, suprotno onomu što tvrdi žalitelj, točka 32. sporne odluke ne može tumačiti kao tvrdnja žalbenog vijeća da je odlučilo o postojanju apsolutnog razloga za odbijanje registracije.

107    Osim toga, u točkama 33. i 34. pobijane odluke navedeno je žalbeno vijeće istaknulo da se dodavanje simbola „®” mora vjerojatno shvatiti u smislu da je žalitelj u svojem oglašavanju konačno izjavio da je stekao pravo na žig koje se odnosi na opisnu oznaku.

108    S tim u svezi, kao što je to istaknula nezavisna odvjetnica u točki 85. svojeg mišljenja, te rečenice nisu utvrđenje žalbenog vijeća da je sam pojam „Cystus” općenito opisna oznaka, nego tumačenje žaliteljeve komunikacije uporabom simbola „®”.

109    U tim okolnostima, valja utvrditi da, s obzirom na to da žalbeno vijeće nije odlučilo o postojanju apsolutnog razloga za odbijanje registracije u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, Opći sud nije počinio pogrešku u tumačenju sporne odluke.

110    Treći žalbeni razlog zato se ne može prihvatiti.

111    Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da žalbu treba odbiti u cijelosti.

 Troškovi

112    Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. tog Poslovnika, koji se primjenjuje na postupak povodom žalbe na temelju njegova članka 184. stavka 1., stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

113    Budući da su EUIPO i društvo LR Health & Beauty Systems podnijeli zahtjev da se žalitelju naloži snošenje troškova i da on nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova.

Slijedom navedenog, Sud (treće vijeće) proglašava i presuđuje:

1.      Žalba se odbija.

2.      Georgiosu Pandalisu nalaže se snošenje troškova.

Potpisi


*      Jezik postupka: njemački