Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. mai 2020. aasta otsus (Tribunale di Genova eelotsusetaotlus – Itaalia) – LG jt versus Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(kohtuasi C-641/18)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Artikli 1 lõige 1 – Mõisted „tsiviil- ja kaubandusasjad“ ja „haldusasjad“ – Kohaldamisala – Laevade klassifikatsiooni- ja sertifitseerimisühingute tegevus – Acta iure imperii ja acta iure gestionis – Avalik võim – Kohtulik puutumatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Genova

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: LG jt

Kostjad: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 1 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kahju hüvitamise hagi, mis on esitatud eraõiguslike juriidiliste isikute vastu, kes kolmanda riigi nimel ja volituse alusel teostavad laevade klassifitseerimis- ja sertifitseerimistegevust, kuulub selle sätte tähenduses mõiste „tsiviil- ja kaubandusasjad“ alla ning sellest tulenevalt selle määruse kohaldamisalasse, kui seda tegevust ei teostata avaliku võimu volituste alusel liidu õiguse tähenduses, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Rahvusvahelise tavaõiguse põhimõttega kohtuliku puutumatuse kohta ei ole vastuolus see, kui riigisisene kohus, kellele kohtuasi lahendamiseks esitati, rakendab nimetatud määruses ette nähtud kohtualluvust niisugust nõuet puudutavas vaidluses, kui see kohus tuvastab, et niisugused organisatsioonid ei ole teostanud avalikku võimu rahvusvahelise õiguse tähenduses.

____________

1 ELT C 25, 21.1.2019.