Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 7. maija spriedums (Tribunale di Genova (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LG u.c./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Lieta C-641/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 1. panta 1. punkts – Jēdzieni “civillietas un komerclietas” un “administratīvas lietas” – Piemērošanas joma – Sabiedrību darbības, kas ir saistītas ar kuģu klasifikāciju un sertifikāciju – Acta iure imperii un acta iure gestionis – Publiskās varas prerogatīvas – Imunitāte pret tiesvedību)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Genova

Pamatlietas puses

Prasītāji: LG u.c.

Atbildētājas: Rina SpA un Ente Registro Italiano Navale

Rezolutīvā daļa

Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasība par zaudējumu atlīdzību, kas celta pret privāttiesību juridiskām personām, kuras veic kuģu klasifikācijas un sertifikācijas darbību trešās valsts vārdā un uz tās deleģējuma pamata, ietilpst jēdzienā “civillietas un komerclietas” šīs tiesību normas izpratnē un līdz ar to šīs regulas piemērošanas jomā, ja šī darbība netiek veikta atbilstoši publiskās varas prerogatīvām Savienības tiesību izpratnē, un tas ir jānoskaidro iesniedzējtiesai. Starptautisko paražu tiesību princips par imunitāti pret tiesvedību neliedz valsts tiesai, kas izskata lietu, īstenot minētajā regulā paredzēto tiesas jurisdikciju strīdā par šādu prasību, ja šī tiesa konstatē, ka šādas iestādes nav īstenojušas publiskās varas prerogatīvas starptautisko tiesību izpratnē

____________

1 OV C 25, 21.1.2019.