Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 maj 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Genova - Italien) – LG m.fl. mot Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Mål C-641/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 1.1 – Begreppen ’privaträttens område’ och ’förvaltningsrättsliga frågor’ – Tillämpningsområde – Verksamhet som bedrivs av bolag som klassificerar och certifierar fartyg – Acta jure imperii och acta jure gestionis – Statsmaktens privilegier – Immunitet mot domstolsprövning)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Genova

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: LG m.fl.

Svarande: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Domslut

Artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en skadeståndstalan som väckts mot privaträttsliga juridiska personer, vilka bedriver verksamhet i form av klassificering och certifiering av fartyg för ett tredjelands räkning och efter delegering från det landet, omfattas av begreppet privaträttens område, i den mening som avses i denna bestämmelse, och följaktligen av förordningens tillämpningsområde, när denna verksamhet inte utgör utövande av offentlig makt i unionsrättens mening, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma. Den internationella sedvanerättsliga principen om immunitet mot domstolsprövning utgör inte hinder för att den nationella domstol vid vilken talan väckts utövar den behörighet som föreskrivs i nämnda förordning i ett sådant mål, när den domstolen konstaterar att dessa organ inte har använt sig av offentliga maktbefogenheter i den mening som avses i internationell rätt.

____________

(1 ) EUT C 25, 21.1.2019.