Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2012 – Donati mot ECB

(Mål F-63/09)(1 )

(Personalmål – Anställda vid ECB – Klagomål angående mobbning – Administrativ utredning – Tillgång till handlingarna i ärendet – Överlämnande av handlingarna till personer som klagomålet avsåg – Tystnadsplikt – Iakttagande av rätten till försvar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paola Donati (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Feyerbacher och N. Urban, och advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av beslut av ECB att inte följa upp sökandens anklagelser om att hon hade blivit utsatt för mobbing, och yrkande om skadestånd för ideell skada.

Domslut

Talan ogillas.

Paola Donati ska bära sina rättegångskostander och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska unionens domstol har haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 205, 29.8.2009, s. 50.