Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. - Donati przeciwko EBC

(Sprawa F-63/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nie podejmowaniu działań w związku z zarzutami dotyczącymi mobbingu na szkodę skarżącej oraz naprawienie odniesionej przez nią krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r., ponieważ nie zawiera ona rozstrzygnięcia w przedmiocie dochodzenia administracyjnego i części poświeconej zarzutom skarżącej, ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r. ponieważ zawiera ona dorozumiane rozstrzygnięcie o umorzeniu i nie podejmowaniu dalszych działań w związku z zarzutami skarżącej a w szczególności o nie wszczynaniu postępowania dyscyplinarnego;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 kwietnia 2008 r. oddalającej szczególną skargę wniesioną przez skarżącą;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za odniesioną przez skarżącą krzywdę w wysokości ustalonej ex aequo et bono na 10000 EUR;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

____________