Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2009 - Donati/ECB

(vec F-63/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paola Donati (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB nekonať vo veci obvinení týkajúcich sa údajného morálneho obťažovania žalobkyne, ako aj náhrada utrpenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom obsahuje vyhrážku a pokus o zastrašenie žalobkyne,

zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom neobsahuje rozhodnutie o výsledku správneho vyšetrovania a o výsledku sťažnosti žalobkyne; subsidiárne zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom obsahuje "implicitné" rozhodnutie zastaviť konanie o sťažnosti žalobkyne a neprijať následné opatrenia, predovšetkým nezačať disciplinárne konanie,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie zo 16. apríla 2008, ktorým sa zamieta osobitný opravný prostriedok žalobkyne,

zaviazať žalovanú na náhrady utrpenej morálnej ujmy vyhodnotenej ex aequo et bono na 10 000 eur,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________