Language of document :

Žaloba podaná dne 25. června 2009 - Strack v. Komise

(Věc F-61/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým byla žalobci odepřena možnost nahlédnout do spisu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit implicitní a explicitní rozhodnutí žalované, zejména ta, která byla vydána v rámci žádostí o nahlédnutí do spisu dne 12. září 2008, ze dne 3. října 2008 a ze dne 14. listopadu 2008, rozhodnutí pana Jansena ze dne 19. září 2008 a je-li to nezbytné, také usnesení vydané ke dni 25. března 2009 týkající se zamítnutí stížnosti žalobce R/554/08, pokud mu jimi byla odepřena nebo omezena možnost úplného nahlížení do všech podkladů a dokumentů, které jsou o jeho osobě k dispozici u žalované, jakož i do řádně vedených, jednotných, úplných a pro žalobce po jazykové stránce a stránce formy bez potíží srozumitelných a přístupných osobních a zdravotních spisů, tedy spisů, které jsou v souladu s požadavky uvedenými v článku 26 a článku 26a služebního řádu, a které, je-li to nezbytné, byly v tomto ohledu dříve vylepšeny, na základě čehož došlo alespoň k částečnému zamítnutí návrhů žalobce mimo jiné ze dne 10. července 2008, ze dne 19. září 2008 a ze dne 28. listopadu 2008;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila přiměřenou náhradu škody z důvodu jejího protiprávního jednání vylíčeného v této žalobě, přičemž o výši této náhrady škody rozhodne Soud na základě svého spravedlivého uvážení, činit by však měla alespoň 2 500 eur;

uložit žalované, aby žalobci každý měsíc vyplácela náhradu škody, počínaje dnem doručení této žaloby až do dne, kdy bude ve skutečnosti poskytnut úplný přístup ke všem podkladům a dokumentům, které jsou předmětem sporu, a do jeho řádného osobního a zdravotního spisu, přičemž o výši této měsíční náhrady rozhodne Soud na základě svého spravedlivého uvážení, činit by však měla alespoň 200 eur;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila náhradu nezbytných nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s dalším nezbytným nahlížením do spisu analogicky k právní úpravě žalované týkající služebních cest, podpůrně na stejném základě ty náklady, které žalobci již vznikly v souvislosti s jeho cestami do Lucemburku uskutečněnými dne 12. září 2008 a dne 14. listopadu 2008;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________